skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

KONKURS / NATJEČAJ
o raspisivanju Konkursa za reizbor i napredovanje nastavnika u u naučnonastavna zvanja sabez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor/napredovanje nastavnika u naučnonastavno zvanje Redovni profesor sa zasnivanjem radnog odnosa na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku
Konkurs-za-dekana-FMK
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za re/izbor/napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa i bez zasnivanja radnog odnosa
>KONKURS/NATJEČAJ – Bibliotekar/ka – 1 izvršioc</a
KONKURS / NATJEČAJ za izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Asistent/Viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku i izbor u naučnonastavno zvanje Docent bez zasnivanja radnog odnosa na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor dekana Fakulteta politehničkih nauka Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za re/izbor/napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa
KONKURS / NATJEČAJ za re/izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja zvanja sa/bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J – Referent za studentska pitanja – 3 izvršioca
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor/reizbor/naprednovanje u naučnonastavna zvanja nastavnika i saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa i bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Asistent/Viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku
Saradnik za ekonomsko finansijske poslove
Konkurs IUT Saradnik za pravne poslove i normativnu djelatnost
Konkurs/Natječaj
za izbor saradnika u naučnonastavna zvanja Asistent/Viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku i Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku
KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika i saradnika u naučnonastavna zvanja zvanja sa/bez zasnivanja radnog odnosa
KONKURS / NATJEČAJ
za re/izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja zvanja sa/bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Viši asistent sa zasnivanjem radnog odnosa na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Pravnog fakulteta Travnik u Travniku 
K O N K U R S / N A T J E Č A J za re/izbor i napredovanje nastavnika i saradnika u naučnonastavna zvanja zvanja sa/bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J za reizbor nastavnika u naučnonastavna zvanja Vanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor/reizbor/naprednovanje u naučnonastavna zvanja nastavnika i saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa i bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J za re/izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja Vanredni i Redovni profesor sa i bez zasnivanja radnog odnosa
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja Redovni profesor sa zanivanjem radnog odnosa i izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Asistent na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, za izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavno zvanje Vanredni profesor sa zanivanjem radnog odnosa i izbor saradnika u naučnonastavno zvanje Asistent na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Fakulteta politehničkih nauka Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja Vanredni profesor sa zasnivanjem radnog odnosa i izbor nastavnika u naučnonastavno zvanje Docent bez zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku i  izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavno zvanje Redovni profesor bez zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku.
K O N K U R S / N A T J E Č A J za  zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor/napredovanje nastavnika u naučnonastavno zvanje Vanredni profesor bez zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor/reizbor/naprednovanje u naučnonastavna zvanja nastavnika i saradnika sa zasnivanjem radnog odnosa i bez zasnivanja radnog odnosa 20.09.2021.
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja Redovni profesor sa zanivanjem radnog odnosa, reizbor nastavnika u naučnonastavno zvanje Vanredni profesor sa zanivanjem radnog odnosa i reizbor nastavnika u naučnonastavno zvanje Docent bez zasnivanja radnog odnosa na Ekonomskom fakultetu, i izbor u naučnonastavno zvanje Vanredni profesor sa zanivanjem radnog odnosa na Fakultetu politehničkih nauka Travnik
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor dekana Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku 
K O N K U R S / N A T J E Č A J  za izbor rektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju konkursa  za  reizbor  nastavnika u naučnonastavno zvanje (Docenta) na Pravnom fakultetu Travnik i Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku i Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku – raspisan 27.07.2020.
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju Konkursa za  reizbor i napredovanje nastavnika  naučnonastavna zvanja  na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku  (reizbor) i Ekonomski fakultet Travnik u Travniku (izbor) Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J za reizbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku (reizbor i izbor), Saobraćajnom fakultetu Travnik u Travniku (izbor), Fakultetu informacionih tehnologija Travnik u Travniku (izbor), Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku (reizbor) i Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku (reizbor) Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju konkursa  za  reizbor  nastavnika u naučnonastavna zvanje (Vanredni profesor) na Ekološkom fakultetu Travnik u Travniku i (Docent) na Pravnom fakultetu Travnik i za izbor u naučnonastavno zvanje (redovni profesor) na Ekonomskom fakultetu Travnik u Travniku, (Viši asistent) na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, Ekonomskom fakultetu i Fakultetu informacionih tehnologija – raspisan 05.04.2020.godine
K O N K U R S / N A T J E Č A J o raspisivanju Konkursa za  reizbor i napredovanje nastavnika u naučnonastavna zvanja -raspisan 21.02.2020.
KONKURS / NATJEČAJ za re/izbor nastavnika i u naučnonastavna zvanja Docent na Fakultetu politehničkih nauka Travnik u Travniku, Pravnom fakultetu Travnik u Travniku i Fakultetu za medije i komunikacije Travnik u Travniku
Konkurs za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja, napredovanje, angažiranje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika- raspisan 21.05.2019.g
Konkurs za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja, angažiranje i zasnivanje radnog odnosa saradnika -raspisan 26.04.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor direktora Instituta Saobraćajnog fakulteta Travnik -raspisan 18.04.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja i napredovanje nastavnika i saradnika -raspisan 18.03.2019.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u nastavno-naučna zvanja i radni odnos nastavnika i saradnika – raspisan 13.09.2018.g
Konkurs/natječaj – za izbor dekana Pravnog fakulteta Travnik u Travniku 11.07.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor rektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku 17.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor dekana Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku 15.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor dekana Fakulteta Politehničkih nauka Travnik u Travniku 15.03.2018.g
Konkurs/Natječaj – za izbor direktora Instituta Ekološkog fakulteta Travnik 07.09.2017.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u nastavno-naučna zvanja i radni odnos nastavnika i saradnika 20.06.2017.g
Konkurs/Natječaj – Za izbor dekana FIT – raspisan 15.12.2017.g
Konkurs/Natječaj – za saradnike 24.10.2017.g
Konkurs/Natječaj – za izbor u radni odnos nastavnika i saradnika – raspisan 27.02.2017.g
Konkurs/Natječaj – za saradnike – raspisan 23.01.2017. g.
Konkurs/Natječaj – Za izbor dekana FMK – raspisan 01.09.2016.g
Konkurs/Natječaj – Za izbor nastavnika – raspisan 01.09.2016.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor dekana Ekonomskog fakulteta Travnik – raspisan 10.11.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 23.10.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 26.05.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika – raspisan 11.04.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 27.02.2015.g
Konkurs /Natječaj-Za izbor dekana Pravnog fakulteta Travnik i Fakulteta za medije i komunikacije Travnik- raspisan 05.01.2015.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 4.09.2014.g
Konkurs /Natječaj-Za izbor rektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku – raspisan 13.06.2014.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 8.11.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 15.01.2013.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u  sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 24.03.2012.g
Konkurs /Natječaj- Za izbor nastavnika i saradnika u sva akademska zvanja i radni odnos – raspisan 13.04.2011.g
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja i napredovanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa septembar 23.09.2019
K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor/reizbor u nastavno-naučna zvanja i napredovanje nastavnika i saradnika i zasnivanje radnog odnosa septembar 15.09.2020.

 

 

Back To Top