skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Strategija razvoja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku za period od 2017. do 2021. godine nastala je kao proizvod izuzetne saradnje menadžmenta i svih uposlenika te usklađivanjem prijedloga velikog broja konzumenata naših usluga. Tu se misli prije svega na studente, nastavnike, ostale uposlenike, stručne ustanove u FBiH-e, BiH-i, ali i na lokalnu zajednicu, odnosno Općinu Travnik i SBK. Nakon višemjesečnih priprema, dogovora, konsultacija i razmjene mišljenja svih učesnika naučno-nastavnog procesa u Univerzitetu i definisanja konačnih stavova članova kolektiva, ponudili smo ovu konačnu verziju strategije.

Da bi strategija bila efikasno realizovana, trebalo bi da bude prihvaćena od svih našihkonzumenata, a to su prije svega uposlenici, direktni korisnici-studenti, javnost, medijii konačno obrazovne vlasti. Prema ovoj strategiji, sve aktivnosti, predviđeni rokovi i postavljeni ciljevi, kao i evaluacija realizacije i postignuća, implementirat će se kroz akcione (operativne) planove. Strategija razvoja predstavlja mogućnost da se na osnovu indikatora uspjeha realno procjeni efikasnost akademskog koncepta Univerziteta, ali i da se kontinuirano vrše kvalitativne i kvantitativne korekcije. Time se stiče osnova za preduzimanje slijedećih koraka u smislu unaprjeđenja i osiguranja kvalitete na Univerzitetu.

Glavni strateški zadaci koji su predviđeni za vremenski horizont od 2017. do 2021. godine:

 • Uspostaviti programe cjeloživotnog obrazovanja;
 • Sistem osiguranja kvaliteta;
 • Uvođenje multidisciplinarnih studijskih programa;
 • Povećanje aktivnosti studenata;
 • Povećavanje naučno-istraživačkih aktivnosti, kvaliteta istraživanja i broja aktivnih naučno-istraživačkih projekata;
 • Ulaganje u intelektualni kapital;
 • Ulaganje u fizičke resurse i upravljanje finansijskim resursima;
 • Jačanje saradnje sa privrednim i drugim subjektima u planiranju, organizaciji i izvođenju studijskih programa;
 • Poticanje mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata;
 • Organizovanje zajedničkih studijskih programa sa inostranim visoko-školskim institucijama;
 • Povećanje broja aplikacija i dobijenih projekata iz fondova EU

Cijeli tekst strategije razvoja univerziteta možete preuzeti ovdje

Back To Top