skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

ISO 9001:2015 i ISO 21001:2018

ISO 9001 je međunarodni standard za sisteme upravljanja kvalitetom koji je izdala Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju), sa sjedištem u Ženevi, Švicarska. Sistem upravljanja kvalitetom omogućava koordinaciju i upravljanje organizacionim procesima u cilju ispunjavanja korisničkih i regulatornih zahtjeva i kontinuiranog unapređenja efikasnosti i efektivnosti organizacije. To je formalizovan sistem koji uključuje dokumentovane procese, procedure i odgovornosti kroz koje se postižu ciljevi organizacije. Danas se kvalitet pojavljuje kao glavna tema u visokom obrazovanju. Unutrašnje strukture i eksterno okruženje visokog obrazovanja stalno se mijenjaju kako bi se održalo korak sa sve većim zahtjevima za kvalitetom. Primena standarda ISO 9001:2015 omogućava visokoškolskim ustanovama da uspešno odgovore na izazove savremenog okruženja i obezbede visok nivo kvaliteta svojih usluga.

ISO 21001:2018 je međunarodni standard koji opisuje zahtjeve za sistem upravljanja obrazovnim organizacijama (EOMS) i ističe najvažniju prednost vaše obrazovne institucije – samo pružanje obrazovanja. ISO 21001 fokusira se na stvarne potrebe učenja i zahtjeve učenika, razvoj odgovarajućeg sadržaja i ponuda, te evaluaciju ishoda. ISO 21001:2018 objavio je ISO u maju 2018 i zamijenio je prethodni standard za sektor obrazovanja i obuke ISO 29990:2010.

Opširnije o ISO organizaciji klikom na link: https://www.iso.org/home.html

Internacionalni univerzitet Travnik u  Travniku svoj sistem upravljanja kvalitetom zasniva na usklađenosti sa zahtjevima svih relevantnih propisa iz oblasti nauke i visokog obrazovanja, standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, te zahtjevima ISO 9001:2015 i ISO 21001:2018. međunarodnim normama . Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je permanentno orijentiran na unapređenje svih svojih procesa, a posebno nastavne i istraživačke djelatnosti, što dokazuje da je u toku certificiranje za sistem upravljanja kvalitetom
ISO 9001:2015 i ISO 21001:2018.

 

CERTIFIKACIJA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU PO NORMI ISO 9001:2015  I ISO 21001:2018.

 

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je jedina visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini koja je certifikovana prema zahtjevima međunarodnih standarda ISO 9001:2015 i ISO 21001:2018. od strane vodeće svjetske certifikacijske kuće Bureau Veritas u januaru 2024. godine.

Bureau Veritas, sa sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije, verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 1.400 ureda, 300 laboratorija i 75.000 zaposlenih, uspješno djeluje u 150 zemalja svijeta.

Certifikacija Internacionalnog univerziteta Travnik prema standardima ISO 9001:2015 ISO 21001:2018 za sisteme osiguranja i upravljanja kvalitetom od strane Bureau Veritas predstavlja vrijednost kojom se dokazuje uspjeh i trajno opredjeljenje da posao visokoobrazovne djelatnosti obavalja potpuno profesionalno i dosljedno.

 

Važno je istaknuti da opseg certifikacije Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku glasi:

Razvoj i implementacija akademskih programa za I, II i III ciklus visokog obrazovanja, naučno-istraživački rad te izdavačka djelatnost.

CERTIFIKAT ISO 9001-2015 BHS

CERTIFIKAT ISO 9001-2015 ENG

CERTIFIKAT ISO 21001-2018 BHS

CERTIFIKAT ISO 21001-2018 ENG

Detaljnije informacije:

Back To Top