skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Misija Univerziteta glasi:

Obrazovati svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomanta, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja privrednog i društvenog razvoja. Provoditi kvalitetno i efikasno obrazovanje na svim nivoima akademskih studija te edukaciju usmjeravati prema fleksibilnim metodama učenja i prihvatanje novih trendova u obrazovanju. Kako bi kod svojih studentata razvili kreativnost i kritičko razmišljanje predavači IUT-a aktivno djeluju metodološki kreativno, te u nastavu uključuju razna tehnička pomagala, internet, primjere iz stvarnog života i poslovne prakse. Klasične učionice s puno polaznika i jednoličnim lekturama zamjenjene su manjim grupama, u kojima se za okruglim stolom vode aktivne rasprave, kao i terenskom nastavom, individualnim savjetovanjem i pojašnjavanjem i učenjem kroz različite zadatke i projekte. Razvijanje i uvođenje novih modela obrazovanja te stvaranje klime uspješnosti i visokih očekivanja kroz promociju evropskih dimenzija u visokom obrazovanju i međunarodnu saradnju kao i razvoj naučno-istraživačkih karijera sa povećanom naučnom produkcijom. IUT je u svojoj strategiji zacrtao misiju i osposobljavanje mladih za praksu, ali i naučno istraživanje. Studentska praksa ima uticaj na zapošljavanje studenata po završetku studija dok sama praksa nesumnjivo jača praktične vještine, sposobnosti i znanja studenata. Praksu uključujemo kao obavezu unutar svih studijskih programa.

Današnji kontinuirani razvoj novih oblika transfera znanja zasnovan je na opsežnom korištenju modernih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i alata. Jedna od formi transfera znanja pronalazi podršku u blended modelu učenja. Blended učenje je jedan od puteva u kojem se institucije mogu pripremiti za sljedeću eru u obrazovanju. Ono nudi priliku za kombinaciju licem-u-lice i online predavanja i učenja. To uključuje različite metode za učenje i instrukcije (predavanja, diskusije, vođenje prakse, čitanje, igre, studije slučaja, simulacije), različite metode izvođenja (uživo iz učionica ili posredstvom računara), različito raspoređivanje (sinkrono i asinkrono), i različite nivoe vodstva (individualno, instruktori ili stručnjaci na čelu, ili grupno i/ili društveno učenje). Tako će u narednom periodu doći do transformacije univerzitetskog obrazovanja u kontekstu globalnih ekonomskih promjena uzrokovanih informacionom revolucijom što će dovesti do nove uloge univerziteta za društvo.

Lični kontakti profesora i predstavnika poslovnog sektora predstavljaju dobar način za profesore da saznaju kakvo je stanje na tržištu rada i o novim praksama i novim trendovima. Predstavnike poslovnog sektora pozivamo kao posebne predavače.

Alumni udruženja (udruženje svršenih studenata IUT) su vrlo koristan izvor informacija o relavantnosti studijskih programa na tržištu rada. Naročito kada nedavno diplomirani studenti procjenjuju svoja stečena znanja, vještine i sposobnosti na najbolji mogući način. Alumni udruženje obavezno konsultujemo kad se vrši revidiranje programa studija.

Posebno ističemo da je na ovom Univerzitetu omogućeno studiranje na daljinu kao relativno novi vid učenja kako bi se pružio studentima koji nisu u mogućnosti da redovno prate predavanja, uz mogućnost učenja sa „vremenskim i prostornim “ pomakom, u vremenu kada studentu najviše odgovara i tamo gdje njemu najviše odgovara.

Jedna od strateških smjernica IUT je osigurati modernu, kreativnu i stručnu koncepciju izvođenja programa. Integrisano obrazovanje – znanje, vještine i kompetencije iz raznih područja studentima omogućava osposobljavanje za direktno uključivanje u profesiju za koju se studenti školuju. Današnje dinamično poslovno okruženje zahtjeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene koje su relevantne za sve vrste poslovanja. Naš obrazovni proces je usmjeren u smjeru otkrivanja, podsticanja i razvijanja potencijala studenata.

Cilj IUT-a je usklađivanje nastavnih i naučnih planova sa potrebama tržišta rada u BiH i izgradanja najboljih puteva sa tržištem rada. Stalno povećavati kvalitet obrazovnog procesa sa ciljem da se ta znanja i vještine mogu uskladiti prema potrebama tržišta rada i posebno njihova ugradnja u projekat reformu iz oblasti društveno ekonomskog razvoja BiH u kontekstu pristupanja u EU.

Obrazovanje na IUT-u mora ponuditi vještine koje će biti od koristi mladim ljudima u razvijanju kreativnosti, inovativnosti i sposobnosti u komuniciranju što će doprinijeti kreiranju društva znanja, kao i nastojati usaditi kod mladih ljudi kreativnost, vještine i inovacije kako bi se lakše uključili u privredne i društvene tokove poslije završetka.

Menadžment IUT-a razvija metodologiju dorade programa i sve u cilju osavremenjavanja i prilagođavanja nastave okolinski održivom razvoju lokalne zajednice. Posebno je definsian osnovni model prilagođavanja nastavnih sadržaja, koji odgovara zahtjevima proisteklim iz politike razvoja u BiH, a koja su zasnovana na snažnijoj ulozi univerziteta u podsticanju i realizaciji važnih projekata.

Oplemenjivanje ljudskih resursa i pretvaranje u ljudske potencijale jačanjem istraživačkog pristupa programima je prilagođeno našim obrazovnim standardima, a to je istovremeno i najvažniji cilj našeg Univerziteta.

Internacionalni univerzitet Travnik zasniva svoj rad na najvažnijim iskustvima vodećih evropskih i svjetskih univerziteta uz dosljednu primjenu Bolonjskog procesa. Važan segment Bolonjskog procesa je cjeloživotno obrazovanje i primjena novih informatičkih i komunikacionih tehnologija čiji je osnovni cilj razvijati našu ekonomiju i konkurentnu privredu što eo ipso vodi razvoju šire društvene zajednice.

Saradnja sa univerzitetima širom svijeta, od Evrope, Južne i Sjeverne Amerike do Azije ide u prilog činjenici da je pred nama i daljni razvoj naučno-istraživačke saradnje koje smo od 2015/2016 godine osnažili metodološki konkretizujući pokretanje projekata unutar nekoliko fakulteta IUT-a.

Prema tome, strategija vlastitog razvoja Univerziteta koja je fokusirana na:

 • Modernizacija nastavnih planova i programa i uvođenje novih načina podučavanja i oblika rada,
 • Osiguranje moderne infrastrukture i opreme,
 • Podsticanje diplomiranja u studijskom roku,
 • Povezanost nastavnog sa naučno-istraživačkim radom na svim nivoima obrazovanja,
 • Stalnu obnovu i podmlađivanje nastavnog i naučnog kadra,
 • Objektivizaciju ocjenjivanja studenata,
 • Povećanje broja visokoobrazovanih građana u Bosni i Hercegovini i usklađivanje upisne politike sa potrebama tržišta rada,
 • Otvaranje novih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta i zahtjevima moderne tehnologije.

Vizija Univerziteta glasi:

Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko-razvojnih aktivnosti te ostalim oblicima rada sa studentima, Internacionalni univerzitet Travnik želi izgraditi imidž ustanove koja će postati značajan faktor lokalnog i regionalnog razvoja, preko kantona, Federacije i do držaave Bosne i Hercegovine. Aktivnom saradnjom sa privrednim partnerima će pokazati svoju javnu odgovornost i doprinijeti ostvarenju društva znanja. Opšti strateški cilj visokog obrazovanja u FBiH-e, kao integralnog dijela ukupnog obrazovnog sistema BiH-e, zapravo je osiguranje ispunjenja potreba svih subjekata i korisnika u visokom obrazovanju, integrisanje sistema domaćeg visokog obrazovanja u međunarodne pravce razvoja, posebno u procese implementacije Bolonjskog procesa u zemljama članicama EU-e, kojoj teži cjelokupna zajednica kao krajnjem cilju društvenih reformi. Uključenjem u EHEA-u, kao ravnopravnog partnera i dijela cjelovitog sistema, osigurat će se jednake socijalne mogućnosti za sve kategorije studenata u FBiH-e i povećati stepen javne odgovornosti visokog obrazovanja prema široj javnosti. Prihvatanjem Bolonjske deklaracije, Internacionalni univerzitet Travnik je preuzeo obavezu da prilagodi svoj dotadašnji model i sistem visokog obrazovanja i da uključi sve relevantne subjekte u procese i aktivnosti koje su njime inicirane. Obzirom da nam je cilj da Internacionalni univerzitet Travnik ostane opstajući kao elitni istraživački univerzietet sa samoreproduktivnošću kombiniramo historijsku reputaciju, istraživačke performanse i kvalitet studentskog statusa.

Naša vizija je kreiranje univerziteta sa globalnom reputacijom akademske izvrsnosti, i stvaranje pretpostavki društva znanja na prostoru Bosne i Hercegovine i regije, ali i ciljana fokusiranost ka evropskim i svjetskim nivoima izvrsnosti, vještina i uobličavanje univerziteta na svjetskom nivou akademske prepoznatljivosti. Također, želimo osigurati održivo i globalno obuhvaćeno učešće kroz pristup uobličen kroz inovacije, integracije i inspiracije.

Unutar budućeg razvoja univerziteta fokusirati ćemo se na sljedeće:

 • Stvaranje pretpostavki za uobličavanje visoko zadovoljnih studenata sa snažnim osjećajem pripadanja zajednici u kojoj obitavaju i rade.
 • Uključiti veći broj ne samo domaćeg već i međunarodnog akademskog osoblja, koji će prepoznati univerzitet kao kolegijalno mjesto rada, razvoja i napretka, a samim zim i povećanje upisa studenata iz Evrope i svijeta.
 • Privući više studenata na postdiplomskim studijama koji će biti privučeni atraktivnošću kako obrazovnih tako i naučno-istraživačkih interkulturalnih kompetencija.
 • Razviti snažne filantropske podrške sa fokusom posebno na one studente sa vanserijskim istraživačkim sposobnostima.
 • Daljni razvoj učenja na daljinu unutar e-obrazovanja koji je usklađen sa svakodnevnim promjenama kod iskoristivih novih tehnologija unutar realizacije navedenog.
 • Uspostaviti i razviti univerzitet kao visokoškolske institucije kao odličnog interaktivnog mjesta unutar internacionalizacije kako obrazovnog tako i naučno-istraživačkog procesa.
 • U cilju postizanja internacionalizacije na svim ciklusima studija uvesti nastavu na engleskom jeziku.
 • Sa uglednim međunarodnim univerzitetima organizovati zajedničke studijske programe na svim ciklusima studija kako bi se studentima omogućilo sticanje dvostrukih diploma.
 • Modernizacija nastavnih planova i programa i pokretanje novih studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada i zahtjevima moderne tehnologije.
 • Poticati i osnažiti studentsku praksu unutar svih studijskih programa kako bi svršeni studenti bili konkurentni i sposobni za rad u privrednom i društvenom sektoru.

Internacionalni univerzitet Travnik je usmjeren doprinosu lokalnoj, regionalnoj i globalnoj zajednici kroz konkretna ostvarenja visokoškolskog obrazovnog procesa koji se neprestano razvija i usavršava kroz integraciju i inovaciju, preko inspirativnih oblika širenja i aplikacija znanja i vještina. U periodu pred nama kreirati ćemo odgovarajuće pretpostavke za implementaciju inovativnog partnerstva sa poslovnim i društvenim subjektima, uz kontinuirani fokus na održivost i daljnji razvoj akademske pojavnosti svih studijskih programa uz razvojni i održivi odnos prema zaštiti okoliša, uz opstojnost grada Travnika kao grada nauke i znanja.

Back To Top