skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Fakultet informacionih tehnologija

III ciklus studija (doktorski studij)
Studijski programi su:
 • Informacione tehnologije
 • Računarski sistemi i mreže
 • Softversko programiranje

Potrebni dokumenti za upis na doktorski studij:

 • Obrasci – popunjeni
 • CV
 • Lista publikacija
 • Prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija
 • Preporuke dva univerzitetska profesora
 • Kratak nacrt – okvirni prijedlog interesa istraživanja
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
 • Dvije fotografije 4×6
 • Objavljena dva naučna rada (kopije)
 • Ovjerena kopija diplome o naučnom zvanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
Back To Top