skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku održanoj dana 30.11.2021. godine Odlukom broj: V01-01-07-01/21 usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku.

 

Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku izrađen je u skladu sa strateškim nacionalnim i međunarodnim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti spolova, te sadrži mjere koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

 

 

 

Back To Top