skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Šta je to ECTS?

 

Jedan od osnovnih “alata” u izgradnji jedinstvenog prostora evropskog obrazovanja jeste ECTS – Evropski sistem prenosa bodova, koji nacionalnim sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu pokretljivost studenata i profesora na nivou Evrope.

ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji omogućuje lakšu prepoznatljivost i porenenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima (kreditima) koji izražavaju opterećenje studenta u savladavanju odrenenog programa studija. Drugim riječima, to je “faktor težine” nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije prostora studija u Evropi dogovoreno je da je za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti 60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar, to jest 20 za trimestar. Primjena ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama, čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne menuuniverzitetske saradnje. A ECTS nije samo to. On je i najbolji indikator profila studija kojeg je student završio, pa je tako i od velikog značaja za poslodavce.

Credits (bodovi ili kreditne tačke) ključni su element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju se pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predvinenog programa studiranja kao što su projekti, seminari, studije, eksperimentalni radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije… ECTS predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno uloženog rada studenta u savladavanju predvinenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon uspješnog okončanja odrenenog programa.

ECTS je, prije svega, efikasan instrument za kreiranje transparentnosti programâ koje nude visokoobrazovne institucije i diplomâ koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Takoner, sistem obrazovnim institucijama olakšava priznavanje rezultata studenta u savladavanju odrenenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje. Time se obezbjenuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i šire dimenzije u odnosu na period kada je on tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti i s oznakama ECTAS (European Credit Transfer and Acumulation System).

No, u osnovi opšta zamisao ECTS-a jeste omogućavanje fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem prostoru akademskog obrazovanja.

 

Studiranje prema bolonjskoj deklaraciji

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine, koji je usklađen sa bolonjskom deklaracijom, na akademskim studijama postoje tri ciklusa: dodiplomske akademske studije (u trajanju od 3 i 4 godine) i postdiplomske akademske studije ( magistarski u trajanju od 2 i 1 godine i doktorski studij u trajanju od 3 godine).

Studijski programi Internacionalnog univerziteta Travnik su zasnovani na evropskom sistemu za prenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno, tzv. kreditni sistem studiranja.

Osnovne karakteristike studiranja po bolonjskom procesu su: 

Sistem vrednovanja predmeta je izražen u ECTS bodovima,

*  Student u prosjeku radi 40 sati sedmično,

*  Ukupno opterećenje studenata sastoji se od pohađanja predavanja i vježbi, konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, projekata i završnih radova,

Opterečenje studenta u jednoj akademskoj godini je 60 ECTS-ova, odnosno 30 bodova u jednom semestru;

*  Jedan bod odgovara 25 – 30 sati rada studenta,

*  Bodovi se dodjeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa (predmet, modul, studijski* program, diplomski rad itd.),

* Studentu se bodovi za pojedini ispit dodjeljuju tek nakon što je taj ispit položio,

*  Bodovi nisu ocjene niti ih zamjenjuju.

Trajanje studija : 

I ciklus studija – završavanjem dodiplomskog studija student stiče 180 ili 240 ECTS-ova, odnosno studij traje 3 ili 4 akademske godine;

II ciklus studija – zajedno sa I ciklusom studija traje pet godina i student stiče 300 ECTS-ova (model 3 +2 = 180 ECTS + dodatnih 120 ECTS i model 4 + 1 = 240 ECTS + dodatnih 60 ECTS);

III ciklus studija – traje 3 godine, odnosno zajedno sa prethodna dva ciklusa 8 godina i student stiče ukupno 480 ECTS-ova (model 3+2+3 = 180 ECTS + 120 ECTS + 180 ECTS i model 4+1+3= 240 ECTS + 60 ECTS + 180 ECTS).

 

ECTS koordinator: prof. dr. sc.  Saša Đekić

ECTS vodić

Back To Top