skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Cjeloživotno učenje promovira stalni pristup učenju i obrazovanju radi sticanja novih i obnavljanja već stečenih znanja i vještina, potrebnih za sudjelovanje u radu i konkurentnosti na tržištu rada. Europska unija je još 2006. godine definirala osam ključnih kompetencija koncepta cjeloživotnog učenja:

– komunikacija na maternjem jeziku,
– komunikacija na stranim jezicima,
– matematičke kompetencije i osnove znanosti i tehnologije,
– digitalne kompetencije,
– naučiti učiti,
– društvene i građanske kompetencije,
– smisao za inicijativu i poduzetništvo,
– kulturna osviještenost i izražavanje u području kulture.

Stoga  se i naš Tim eminentnih univerzitetskih profesora Bosne i Hercegovine, magistara i doktora nauka iz polja ekonomije, prava, informatike želi priključiti naporima da se stalno usavršavaju kompetencije i  znanja osoba s ciljem poboljšanja, kako njihove sopstvene konkurentnosti na tržištu rada, tako i konkurentnosti poduzeća u kojem oni rade.

Back To Top