skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. Zaključak o usvajanju analize uspjeha konferencija za 2023 godinu
 2. Zaključak o usvajanju izvještaja o stanju naučno istraživačkog rada i međunarodne saradnje za 2023 godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju senata internacionalnog univerziteta Travnik
 4. Odluka o imenovanju rukovodioca Centra za cjeloživotno učenje
 5. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2023-2024 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a, I,II,III ciklus
 6. Odluku u izmjeni odluke o imenovanju tima za izradu izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija br 01-01-09-33-22 od dana 22.10.2022 godine
 7. Odluku u izmjeni odluke o imenovanju tima za izradu izvještaja o samoevaluaciji na IUT-u br. 01-01-09-31-22 od dana 22.10.2022.godine
 8. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju tima za izradu izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa I i II ciklusa studija
 9. Odluku o usvajanju nastavnog plana i programa za I,II,III ciklus studija na organizacionim jedinicama internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku za akademsku 2023-24 godinu
 10. ODLUKU – o provođenju Ankete za procjenu opterećenja studenata za zimski i ljetni semestar akademske 2023-24 godine.
 11. ODLUKU – provođenje anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2023-24. godinu
 12. ODLUKU – o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativog osoblja akademsku 2023-2024
 13. Zaključak o usvajanju Analize Ankete za diplomirane studente
 14. Odluka o imenovanju prorektora za naucno-istrazivacki rad IUT
 15. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2023/2024
 16. Odluku o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2023
 17. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2022-2023
 18. Odluka o izmjene i dopuni odluke o usvajanju Registara domaćih i međunarodnih časopisa i zbornika radova sa naučnih skupova
 19. Odluka o usvajanju rasporeda predavanja i nastavnika i saradnika po predmetima i rasporeda ispitnih rokova za akademsku 2023-2024. godinu.
 20. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2023-2024
 21. Odluka o provođenju ankekitranja korisnika Biblioteke 2022-2023
 22. Odluka o provođenju Ankete za procjenu opterećenje studenata 2022/2023
 23. Odluka o provođenju anketiranja studenata u akademskoj 2022-2023
 24. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA IUT-A
 25. ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 26. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 27. ODLUKA O IMENOVANJU RUKOVODIOCA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 28. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIH PLANOVA ZASNOVANIH NA EVROPSKOM SISTEMU PRIJENOSA BODOVA
 29. ODLUKA O PRIMJENI OBA MODELA STUDIRANJA PO BOLONJSKOM PROCESU
 30. ODLUKA O USVAJANJU NPP ZA SVE CIKLUSE STUDIJA 2018/19
 31. ODLUKA O USVAJANJU NPP ZA SVE CIKLUSE STUDIJA 2019/20
 32. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 2017-21
 33. ODLUKA O IMENOVANJU PROREKTORA ZA ISTRAŽIVAČKI RAD
 34. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONFERENCIJA SAVJETOVANJA I NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK
 35. ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENE OSOBE ISPRED PROJEKTA IUT
 36. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 37. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 38. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOVREDNOVANJU IUT
 39. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU SAMOEVALUACIJE
 40. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE NA IUT
 41. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE
 42. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA 2015
 43. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE MISIJE I VIZIJE 2016
 44. ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA POBOLJSANJA I UNAPREDJENJA SISTEMA KVALITETA
 45. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SENATA
 46. ODLUKA O SASTAVU ČLANOVA SENATA
 47. ODLUKA O IMENOVANJU REKTORA
 48. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZBORU I RADU PROREKTORA IUT
 49. ODLUKA O IMENOVANJU PROREKTORA ZA NASTAVU
 50. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
 51. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RASPISIVANJU KONKURSA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 52. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA
 53. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE OSIGURAVANJA KVALITETA IUT
 54. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURE ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 55. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 56. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU SAMOEVALUACIJE
 57. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O STUDENTSKOM VREDNOVANJU EFIKASNOSTI NASTAVE I RADA NASTAVNIKA 2019
 58. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG KOMITETA IUT
 59. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ETICKOG KOMITETA
 60. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ETICKOG KODEKSA
 61. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE OSIGURANJA KVALITETE
 62. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITETA ZA OSIGURANJE KVALITETA
 63. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA
 64. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA OSIGURANJE KVALITETA ORGANIZACIONIH JEDINICA 2018
 65. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE O MEĐUNARODNOJ SARADNJI 2017-21
 66. ODLUKA O USKLADJENOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I, II I III CIKLUSU SA OSNOVAMA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA 2019
 67. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O ECTS BODOVANJU
 68. ODLUKA O PROVODJENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA 2019/20
 69. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 70. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE 2019/20
 71. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA NA IUT
 72. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O ISPITIMA
 73. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU
 74. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O MEDJUNARODNOJ MOBILNOSTI
 75. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA I CIKLUS
 76. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA II CIKLUS
 77. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA III CIKLUS
 78. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA I NOSTRIFIKACIJI DIPLOMA I EKVIVALENCIJI JAVNIH SKOLSKIH ISPRAVA
 79. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA EFT 2019/20 
 80. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA SFT 2019/20
 81. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FMIK 2019/20
 82. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA TEF 2019/20
 83. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FIT 2019/20
 84. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FPTN 2019/20
 85. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA PFT 2019/20
 86. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PETOGODISNJIH KADROVSKIH POSLOVA
 87. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE 2019/20
 88. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA U ZVANJE I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
 89. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU REGISTRA DOMACIH I MEDJUNARODNIH CASOPISA I ZBORNIKA RADOVA 2019
 90. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O NAUCNOM I STRUCNOM OSPOSOBLJAVANJU
 91. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZDAVACKOJ DJELATNOSTI
 92. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU BIBLIOTEKE
 93. ODLUKA O USPOSTAVLJANJU UREDA ZA MEDJUNARODNU SARADNJU I IMENOVANJA KOORDINATORA 2015
 94. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU UREDA ZA MEDJUNARODNU SARADNJU I IMENOVANJA KOORDINATORA 2019
 95. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O NACINU PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA NA WEB STRANICI
 96. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ODNOSA S JAVNOŠĆU
 97. ODLUKA O USVAJANJU OKVIRNOG PLANA ZA POBOLJŠANJE RADA AKADEMSOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA
 98. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU FORUMA STAKEHOLDER-A INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 99. ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA 2019-2020
 100. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ALUMNI KLUBA 2015
 101. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA PRAĆENJA PROLAZNOSTI I USPJEHA STUDENATA I PROSJEČNE OCJENE STUDENATA
 102. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2016
 103. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2018
 104. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2019
 105. ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERE
 106. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU
 107. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU CENTRAZA RAZVOJ KARIJERE
 108. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU
 109. PLAN PROVEDBE SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 110. ODLUKA O USVAJANJU CENTRA ZA RAZVIJANJE KARIJERE I IMENOVANJU VODITELJA CENTRA ZA RAZVIJANJE KARIJERE IUT
 111. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI IUT
 112. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 113. ODLUKA O PROVOĐENJ SAMOEVALUACIJE IUT
 114. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA I I II CIKLUSA STUDIJA
 115. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA  2019-2020 GODINU
 116. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
 117. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU
 118. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKOLOŠKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 119. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKONOMSKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 120. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
 121. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A PRAVNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 122. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 123. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKOLOŠKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 124. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKONOMSKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 125. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
 126. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
 127. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU
 128. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A PRAVNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 129. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 130. ODLUKA O PROMJENI NAZIVA SMJERA SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 131. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 132. ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU PROVOĐENJA SAMOEVALUACIJE (PREČIŠĆENI TEKST)
 133. ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA I NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA (PREČIŠĆENI TEKST)
 134. ODLUKU O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU (ZA TROGODIŠNJI PERIOD- AKADEMSKE GODINE 2019-2020, 2020-2021 I 2021.2022.)
 135. ODLUKU O IMENOVANJU VD REKTORA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 136. ODLUKU O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 137. ODLUKU O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI NA IUT-U
 138. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020-2021. GODINE
 139. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019-2020. GODINE
 140. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK
 141. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK (PREČIŠĆENI TEKST)
 142. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA I I II CIKLUSA STUDIJA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 143. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE NA IUT-U
 144. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITET ZA OSIGURANJE KVALITETA BROJ S-2-2-10 OD DANA 28.05.2010. GODINE
 145. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK BROJ S-2-1-10 OD 28.05.2010. GODINE
 146. Odluka o usvajanju akcijskog plana poboljšanja i unapređenja sistema kvaliteta
 147. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 148. Odluka o imenovanju rektora Internacionalnog univerziteta Travnik 2021
 149. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI NA IUT-U
 150. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA IUT-A
 151. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2019-2020 AKADEMSKU GODINU
 152. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2020-2021 AKADEMSKU GODINU
 153. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 154. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS (2)
 155. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 156. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 157. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS (2)
 158. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 159. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 160. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 161. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2019-2020
 162. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2020-2021
 163. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2021-2022
 164. ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA NA UNIVERZITETU
 165. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA PRVI (I) CIKLUS STUDIJA – DIPLOMSKI STUDIJ
 166. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA DRUGI (II) CIKLUS STUDIJA
 167. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA TREĆI (III) CIKLUS STUDIJA
 168. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019-2020 GODINE
 169. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020-2021 GODINE
 170. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2021-2022 GODINE
 171. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2019-2020 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 172. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2020-2021 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 173. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2020-2021 GODINU (TREĆI UPISNI ROK)
 174. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2021-2022 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 175. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2021-2022 GODINU (TREĆI UPISNI ROK)
 176. ODLIKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITET ZA OSIGURANJE KVALITETA
 177. Odluka o usvajanju godišnjeg izvješća o napredku izvješća o poduzetim aktivnostima na realiziranju akcijskog plana institucionalne akreditacije
 178. ODLUKA O IMENOVANJU PROF. DR. SC. BOŽIDARKA ARSENOVIĆ ZA PROREKTORA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 179. ODLUKA O IMENOVANJU PROF. DR. SC. CARIŠE BEŠIĆ ZA PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 180. ODLUKA O IMENOVANJU REKTORA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 181. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU SENATA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 182. ODLUKA O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA
 183. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 184. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONFERENCIJA – SAVJETOVANJA, NAUČNO-STRUČNIK SKUPOVA I SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
 185. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PETOGODIŠNJIH KADROVSKIH POSLOVA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 186. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019-2020. GODINE
 187. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU
 188. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2019-2020
 189. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019-2020 GODINE
 190. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU
 191. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2020. GODINI
 192. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2021. GODINI
 193. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETE ZA PROCJENU OPTEREĆENJA STUDENATA ZA ZIMSKI I LJETNI SEMESTER AKADEMSKE 2020-2021 GODINE
 194. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU
 195. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2020-2021
 196. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020-2021. GODINE
 197. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020-2021 GODINE
 198. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU
 199. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2022. GODINI
 200. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU
 201. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETE ZA PROCJENU OPTEREĆENJA STUDENATA ZA ZIMSKI I LJETNI SEMESTER AKADEMSKE 2021-2022 GODINE
 202. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2021-2022
 203. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021-2022. GODINE
 204. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU
 205. ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR-REIZBOR I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA
 206. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
 207. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OROCJENA STUDENTSKOG OPTERECENJA
 208. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE
 209. ZAKLJUČAK O ANALIZI PROLAZNOSTI STUDENATA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2021-22
 210. ZAKLJUČAK O PROLAZNOSTI
 211. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU
 212. ODLUKA O USVAJANJU RASPOREEDA PREDAVANJA I NASTAVNIK I SARADNIKA PO PREDMETIMA I RASPOREDA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU ZA I, II I III CIKLUS
 213. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA (PLAN POKRIVENOSTI NASTAVE) ZA I, II, III CIKLUS STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 214. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI IUT-A
 215. OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA – SARADNIKA I NASTAVE
 216. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVAULACIJI NA IUT-U
 217. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2022-23 GODINU
 218. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVAULACIJE NA IUT-U
 219. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021-22 GODINE
 220. ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA REIZBOR NASTAVNIKA
 221. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU ZA 2021-22 GODINU
 222. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE
 223. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA 2022-2026
 224. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O OSIGURANJU KVALITETE (1)
 225. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU 2022-2026
 226. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O MEĐUNARODNOJ SARADNJI
 227. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG KOMITETA
 228. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU REGISTRA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ČASOPISA I ZBORNIKA RADOVA SA NAUČNIH SKUPOVA

 

Back To Top