skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. Odluka o izmjenama i dopunama statuta IUT-a
 2. Odluka o osnivanju Centra za cjeloživotno učenje
 3. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Centra za cjeloživotno učenje
 4. Odluka o imenovanju rukovodioca Centra za cjeloživotno učenje
 5. Odluka o usvajanju nastavnih planova zasnovanih na evropskom sistemu prijenosa bodova
 6. Odluka o primjeni oba modela studiranja po Bolonjskom procesu
 7. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2015/16
 8. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2016/17
 9. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2017/18
 10. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2018/19
 11. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2019/20
 12. Odluka o usvajanju Programa naučno-istraživačkog rada 2017-21
 13. Odluka o imenovanju Prorektora za istraživački rad
 14. Odluka o usvajanju Procedura za organizovanje naučnih konferencija savjetovanja i naučno-stručnih skupova na Internacionalnom univerzitetu Travnik
 15. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe ispred projekta IUT
 16. Odluka o imenovanju tima za izradu izvještaja o samoevaluaciji
 17. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji
 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o samovrednovanju IUT
 19. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku samoevaluacije
 20. Odluka o provođenju samoevaluacije na IUT
 21. Odluka o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije
 22. Odluka o usvajanju pravilnika o osiguranju kvaliteta 2015
 23. Odluka o usvajanju izmjene misije i vizije 2016
 24. Odluka o usvajanju akcionog plana poboljsanja i unapredjenja sistema kvaliteta
 25. Odluka o usvajanju izvjestaja o poduzetim aktivnostima na osnovu akcionog plana 2016
 26. Odluka o usvajanju izvjestaja o poduzetim aktivnostima na osnovu akcionog plana 2017
 27. Odluka o usvajanju izvjestaja o poduzetim aktivnostima na osnovu akcionog plana 2018
 28. Odluka o usvajanju poslovnika o radu SENATA
 29. Odluka o sastavu članova Senata
 30. Odluka o imenovanju Rektora
 31. Odluka o usvajanju Pravilnika o izboru i radu prorektora IUT
 32. Odluka o imenovanju Prorektora za nastavu
 33. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu naučno-nastavnog vijeća
 34. Odluka o usvajanju Pravilnika o raspisivanju konkursa Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 35. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta
 36. Odluka o usvajanju Strategije osiguravanja kvaliteta IUT
 37. Odluka o usvajanju Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 38. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta studijskih programa
 39. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku samoevaluacije
 40. Odluka o usvajanju pravilnika o studentskom vrednovanju efikasnosti nastave i rada nastavnika 2019
 41. Odluka o imenovanju članova Etičkog komiteta IUT
 42. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Etickog komiteta
 43. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Etickog kodeksa
 44. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije osiguranja kvalitete
 45. Odluka o imenovanju članova Komiteta za osiguranje kvaliteta
 46. Odluka o izmjeni odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta
 47. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju koordinatora za osiguranje kvaliteta organizacionih jedinica 2018
 48. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije o međunarodnoj saradnji 2017-21
 49. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu Bloomova taksonomija 2016/17
 50. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu Bloomova taksonomija 2017/18
 51. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu Bloomova taksonomija 2018/19
 52. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu Bloomova taksonomija 2019/20
 53. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu 2018
 54. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu sa osnovama kvalifikacijskog okvira 2019
 55. Odluka o usvajanju Pravilnika o ECTS bodovanju
 56. Odluka o provodjenju anketiranja diplomiranih studenata u kalendarskoj 2016
 57. Odluka o provodjenju anketiranja diplomiranih studenata u kalendarskoj 2017
 58. Odluka o provođenju anketiranja diplomiranih studenata u kalendarskoj 2018
 59. Odluka o provodjenju anketiranja diplomiranih studenata u kalendarskoj 2019
 60. Odluka o provodjenju anketiranja novoupisanih studenata 2016/17
 61. Odluka o provodjenju anketiranja novoupisanih studenata 2017/18
 62. Odluka o provodjenju anketiranja novoupisanih studenata 2018/19
 63. Odluka o provodjenju anketiranja novoupisanih studenata 2019/20
 64. Odluka o provodjenju anketiranja studenata 2018/19
 65. Odluka o provodjenju anketiranja studenata i zaposlenih 2015/16
 66. Odluka o provodjenju anketiranja studenata i zaposlenih 2016/17
 67. Odluka o provodjenju anketiranja studenata i zaposlenih 2017/18
 68. Odluka o provodjenju anketiranja studenata i zaposlenih 2018/19
 69. Odluka o provodjenju anketiranja studenata ljetni semestar 2015/16
 70. Odluka o provodjenju anketiranja studenata ljetni semestar 2016/17
 71. Odluka o provodjenju anketiranja studenata ljetni semestar 2017/18
 72. Odluka o provodjenju anketiranja studenata ljetni semestar 2018/19
 73. Odluka o provodjenju anketiranja studenata zimski semestar  2015/16
 74. Odluka o provodjenju anketiranja studenata zimski semestar 2016/17
 75. Odluka o provodjenju anketiranja studenata zimski semestar 2017/18
 76. Odluka o provodjenju anketiranja studenata zimski semestar 2018/19
 77. Odluka o usvajanju Procedura za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 78. Odluka o kalendaru organizacije i realizaciji nastave  2016/17
 79. Odluka o kalendaru organizacije i realizaciji nastave  2017/18
 80. Odluka o kalendaru organizacije i realizaciji nastave  2018/19
 81. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave 2019/20
 82. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima i postupcima za ocjenjivanje studenata na IUT
 83. Odluka o usvajanju Pravilnika o ispitima
 84. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskom organizovanju
 85. Odluka o usvajanju pravilnika o medjunarodnoj mobilnosti
 86. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za I ciklus
 87. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za II ciklus
 88. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za III ciklus
 89. Odluka o usvajanju Pravilnika i nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih skolskih isprava
 90. Odluka o usvajanju nastavničkog tima EFT 2018/19
 91. Odluka o usvajanju nastavničkog tima SFT 2018/19
 92. Odluka o usvajanju nastavničkog tima FMIK 2018/19
 93. Odluka o usvajanju nastavničkog tima TEF 2018/19
 94. Odluka o usvajanju nastavničkog tima FIT 2018/19
 95. Odluka o usvajanju nastavničkog tima FPTN 2018/19
 96. Odluka o usvajanju nastavničkog tima PFT 2018/19
 97. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima EFT 2019/20 
 98. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima SFT 2019/20
 99. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FMIK 2019/20
 100. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima TEF 2019/20
 101. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FIT 2019/20
 102. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FPTN 2019/20
 103. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima PFT 2019/20
 104. Odluka o usvajanju plana petogodisnjih kadrovskih poslova
 105. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2015/2016
 106. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2016/17
 107. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2017/18
 108. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2018/19
 109. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2019/20
 110. Odluka o usvajanju pravilnika o postupku izbora u zvanje i zasnivanju radnog odnosa
 111. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju registra domacih i medjunarodnih casopisa i zbornika radova 2016
 112. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju registra domacih i medjunarodnih casopisa i zbornika radova 2017
 113. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju registra domacih i medjunarodnih casopisa i zbornika radova 2018
 114. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju registra domacih i medjunarodnih casopisa i zbornika radova 2019
 115. Odluka o usvajanju pravilnika o naucnom i strucnom osposobljavanju
 116. Odluka o usvajanju pravilnika o izdavackoj djelatnosti
 117. Odluka o usvajanju pravilnika o radu biblioteke
 118. Odluka o uspostavljanju ureda za medjunarodnu saradnju i imenovanja koordinatora 2015
 119. Odluka o izmjeni odluke o uspostavljanju ureda za medjunarodnu saradnju i imenovanja koordinatora 2019
 120. Odluka o usvajanju pravilnika o nacinu prikupljanja i objavljivanja informacija na web stranici
 121. Odluka o usvajanju Strategije odnosa s javnošću
 122. Odluka o usvajanju Okvirnog plana za poboljšanje rada akademsog i neakademskog osoblja
 123. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu foruma stakeholder-a Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 124. Odluka o stipendiranju studenata 2018-2019
 125. Odluka o stipendiranju studenata 2019-2020
 126. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Alumni kluba 2015
 127. Odluka o usvajanju procedura praćenja prolaznosti i uspjeha studenata i prosječne ocjene studenata
 128. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2016
 129. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2018
 130. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2019
 131. Odluka o imenovanju voditelja Centra za razvoj karijere
 132. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu
 133. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Centraza razvoj karijere
 134. Odluka o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu
 135. Plan provedbe samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu studija na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku
 136. Odluka o usvajanju Centra za razvijanje karijere i imenovanju voditelja Centra za razvijanje karijere IUT
 137. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji IUT
 138. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 139. Odluka o provođenj samoevaluacije IUT
 140. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa I i II ciklusa studija
 141. Odluka o izmjeni nastavnog plana i programa I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2018-2019 godinu
 142. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II i III ciklus studija na organizavionim jedinicama 2016
 143. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II i III ciklus studija na organizavionim jedinicama 2017
 144. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II, III ciklus studija na organizacionim jedinicama 2018
 145. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama  2019-2020 godinu
 146. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a fakulteta Politehničkih nauka Travnik u Travniku
 147. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta za medije i komunikacije Travnik u Travniku
 148. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
 149. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 150. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 151. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 152. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
 153. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
 154. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 155. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 156. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta politehničkih nauka Travnik u Travniku
 157. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta za medije i komunikacije Travnik u Travniku
 158. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 159. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
 160. Odluka o promjeni naziva smjera Sigurnost u saobraćaju
 161. Odluka o usvajanju Izvještaja o samoevaluaciji
 162. Odluku o usvajanju Pravilnika o postupku provođenja samoevaluacije (Prečišćeni tekst)
 163. Odluku o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta studijskih programa i nastavnih planova i programa (Prečišćeni tekst)
 164. Odluku o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku (za trogodišnji period- akademske godine 2019-2020, 2020-2021 i 2021.2022.)
 165. Odluku o usvajanju izmjena svih studijskih programa na II ciklusu studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku od akademske 2018-2019 godine
 166. Odluku o imenovanju VD Rektora Internacionalnog univerziteta Travnik
 167. Odluku o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 168. Odluku o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji na IUT-u
 169. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2020-2021. godine
 170. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2019-2020. godine
 171. Odluka o usvajanju Procedura za osiguranje kvaliteta studijskih programa na Internacionalnom univerzitetu Travnik
 172. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta na Internacionalnom univerzitetu Travnik (Prečišćeni tekst)
 173. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa I i II ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku
 174. Odluka o provođenju samoevaluacije na IUT-u
 175. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komitet za osiguranje kvaliteta broj S-2-2-10 od dana 28.05.2010. godine
 176. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta Internacionalnog univerziteta Travnik broj S-2-1-10 od 28.05.2010. godine
 177. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 178. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji na IUT-u
 179. Odluka o izmjenama i dopunama statuta IUT-a
 180. Odluka o usvajanju izvještaja o realiziranom planu kadrovskih potreba za 2019-2020 akademsku godinu
 181. Odluka o usvajanju izvještaja o realiziranom planu kadrovskih potreba za 2020-2021 akademsku godinu
 182. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 183. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus (2)
 184. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 185. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 186. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus (2)
 187. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 188. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2021-2022 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 189. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2021-2022 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 190. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2019-2020
 191. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2020-2021
 192. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2021-2022
 193. Odluka o kriterijima i postupcima za ocjenjivanje studenata na univerzitetu
 194. Odluka o usvajanju Pravilnika za prvi (I) ciklus studija – diplomski studij
 195. Odluka o usvajanju Pravilnika za drugi (II) ciklus studija
 196. Odluka o usvajanju Pravilnika za treći (III) ciklus studija
 197. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2019-2020 godine
 198. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2020-2021 godine
 199. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2021-2022 godine
 200. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2019-2020 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 201. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2020-2021 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 202. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2020-2021 godinu (treći upisni rok)
 203. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2021-2022 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 204. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2021-2022 godinu (treći upisni rok)
 205. Odlika o izmjeni odluke o imenovanju članova Komitet za osiguranje kvaliteta
 206. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Božidarka Arsenović za prorektora za naučno-istraživački rad Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 207. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Cariše Bešić za prorektora za nastavu I studentska pitanja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 208. Odluka o imenovanju rektora Internacionalnog univerziteta Travnik
 209. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Senata Internacionalnog univerziteta Travnik
 210. Odluka o usvajanju Akcijskog plana poboljšanja i unapređenja sistema kvaliteta
 211. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta Internacionalnog univerziteta Travnik
 212. Odluka o usvajanju Procedura za organizovanje naučnih konferencija – savjetovanja, naučno-stručnik skupova i seminara stručnog usavršavanja
 213. Odluka o usvajanju Plana petogodišnjih kadrovskih poslova na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku
 214. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2019-2020. godine
 215. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2019-2020 godinu
 216. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2019-2020
 217. Odluka o provođenju anketiranja studenata u ljetnom semestru akademske 2019-2020 godine
 218. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2019-2020 godinu
 219. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2020. godini
 220. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2021. godini
 221. Odluka o provođenju ankete za procjenu opterećenja studenata za zimski i ljetni semester akademske 2020-2021 godine
 222. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2020-2021 godinu
 223. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2020-2021
 224. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2020-2021. godine
 225. Odluka o provođenju anketiranja studenata u ljetnom semestru akademske 2020-2021 godine
 226. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2020-2021 godinu
 227. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2022. godini
 228. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2021-2022 godinu
 229. Odluka o provođenju ankete za procjenu opterećenja studenata za zimski i ljetni semester akademske 2021-2022 godine
 230. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2021-2022
 231. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2021-2022. godine
 232. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2021-2022 godinu
 233. Odluka o raspisivanju konkursa za izbor-reizbor i napredovanje nastavnika i saradnika
Back To Top