skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA IUT-A
 2. ODLUKA O OSNIVANJU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 3. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 4. ODLUKA O IMENOVANJU RUKOVODIOCA CENTRA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE
 5. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIH PLANOVA ZASNOVANIH NA EVROPSKOM SISTEMU PRIJENOSA BODOVA
 6. ODLUKA O PRIMJENI OBA MODELA STUDIRANJA PO BOLONJSKOM PROCESU
 7. ODLUKA O USVAJANJU NPP ZA SVE CIKLUSE STUDIJA 2018/19
 8. ODLUKA O USVAJANJU NPP ZA SVE CIKLUSE STUDIJA 2019/20
 9. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOG RADA 2017-21
 10. ODLUKA O IMENOVANJU PROREKTORA ZA ISTRAŽIVAČKI RAD
 11. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONFERENCIJA SAVJETOVANJA I NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK
 12. ODLUKA O IMENOVANJU OVLAŠTENE OSOBE ISPRED PROJEKTA IUT
 13. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 14. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 15. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOVREDNOVANJU IUT
 16. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU SAMOEVALUACIJE
 17. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE NA IUT
 18. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE
 19. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA 2015
 20. ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE MISIJE I VIZIJE 2016
 21. ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA POBOLJSANJA I UNAPREDJENJA SISTEMA KVALITETA
 22. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SENATA
 23. ODLUKA O SASTAVU ČLANOVA SENATA
 24. ODLUKA O IMENOVANJU REKTORA
 25. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZBORU I RADU PROREKTORA IUT
 26. ODLUKA O IMENOVANJU PROREKTORA ZA NASTAVU
 27. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU NAUČNO-NASTAVNOG VIJEĆA
 28. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RASPISIVANJU KONKURSA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 29. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA
 30. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE OSIGURAVANJA KVALITETA IUT
 31. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURE ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 32. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 33. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU SAMOEVALUACIJE
 34. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O STUDENTSKOM VREDNOVANJU EFIKASNOSTI NASTAVE I RADA NASTAVNIKA 2019
 35. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG KOMITETA IUT
 36. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ETICKOG KOMITETA
 37. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ETICKOG KODEKSA
 38. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE OSIGURANJA KVALITETE
 39. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITETA ZA OSIGURANJE KVALITETA
 40. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA
 41. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU KOORDINATORA ZA OSIGURANJE KVALITETA ORGANIZACIONIH JEDINICA 2018
 42. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE O MEĐUNARODNOJ SARADNJI 2017-21
 43. ODLUKA O USKLADJENOSTI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I, II I III CIKLUSU SA OSNOVAMA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA 2019
 44. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O ECTS BODOVANJU
 45. ODLUKA O PROVODJENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA 2019/20
 46. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA
 47. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE 2019/20
 48. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA NA IUT
 49. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O ISPITIMA
 50. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O STUDENTSKOM ORGANIZOVANJU
 51. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O MEDJUNARODNOJ MOBILNOSTI
 52. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA I CIKLUS
 53. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA II CIKLUS
 54. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA STUDIRANJA ZA III CIKLUS
 55. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA I NOSTRIFIKACIJI DIPLOMA I EKVIVALENCIJI JAVNIH SKOLSKIH ISPRAVA
 56. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA EFT 2019/20 
 57. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA SFT 2019/20
 58. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FMIK 2019/20
 59. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA TEF 2019/20
 60. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FIT 2019/20
 61. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA FPTN 2019/20
 62. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA PFT 2019/20
 63. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PETOGODISNJIH KADROVSKIH POSLOVA
 64. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE UVJETA ZA NAPREDOVANJE 2019/20
 65. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU IZBORA U ZVANJE I ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA
 66. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USVAJANJU REGISTRA DOMACIH I MEDJUNARODNIH CASOPISA I ZBORNIKA RADOVA 2019
 67. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O NAUCNOM I STRUCNOM OSPOSOBLJAVANJU
 68. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O IZDAVACKOJ DJELATNOSTI
 69. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU BIBLIOTEKE
 70. ODLUKA O USPOSTAVLJANJU UREDA ZA MEDJUNARODNU SARADNJU I IMENOVANJA KOORDINATORA 2015
 71. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU UREDA ZA MEDJUNARODNU SARADNJU I IMENOVANJA KOORDINATORA 2019
 72. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O NACINU PRIKUPLJANJA I OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA NA WEB STRANICI
 73. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ODNOSA S JAVNOŠĆU
 74. ODLUKA O USVAJANJU OKVIRNOG PLANA ZA POBOLJŠANJE RADA AKADEMSOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA
 75. ODLUKA O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU FORUMA STAKEHOLDER-A INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 76. ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA 2019-2020
 77. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU ALUMNI KLUBA 2015
 78. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA PRAĆENJA PROLAZNOSTI I USPJEHA STUDENATA I PROSJEČNE OCJENE STUDENATA
 79. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2016
 80. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2018
 81. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDJSKIH PROGRAMA 2019
 82. ODLUKA O IMENOVANJU VODITELJA CENTRA ZA RAZVOJ KARIJERE
 83. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU
 84. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O RADU CENTRAZA RAZVOJ KARIJERE
 85. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU
 86. PLAN PROVEDBE SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 87. ODLUKA O USVAJANJU CENTRA ZA RAZVIJANJE KARIJERE I IMENOVANJU VODITELJA CENTRA ZA RAZVIJANJE KARIJERE IUT
 88. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI IUT
 89. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 90. ODLUKA O PROVOĐENJ SAMOEVALUACIJE IUT
 91. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA I I II CIKLUSA STUDIJA
 92. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA  2019-2020 GODINU
 93. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
 94. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU
 95. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKOLOŠKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 96. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKONOMSKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 97. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
 98. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A PRAVNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 99. ODLUKU O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 100. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKOLOŠKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 101. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A EKONOMSKOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 102. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA TRAVNIK U TRAVNIKU
 103. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK U TRAVNIKU
 104. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A FAKULTETA ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE TRAVNIK U TRAVNIKU
 105. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A PRAVNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 106. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA FORUMA STAKEHOLDER-A SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 107. ODLUKA O PROMJENI NAZIVA SMJERA SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 108. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI
 109. ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O POSTUPKU PROVOĐENJA SAMOEVALUACIJE (PREČIŠĆENI TEKST)
 110. ODLUKU O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA I NASTAVNIH PLANOVA I PROGRAMA (PREČIŠĆENI TEKST)
 111. ODLUKU O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU (ZA TROGODIŠNJI PERIOD- AKADEMSKE GODINE 2019-2020, 2020-2021 I 2021.2022.)
 112. ODLUKU O IMENOVANJU VD REKTORA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 113. ODLUKU O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 114. ODLUKU O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI NA IUT-U
 115. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020-2021. GODINE
 116. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019-2020. GODINE
 117. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA OSIGURANJE KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK
 118. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O OSIGURANJU KVALITETA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK (PREČIŠĆENI TEKST)
 119. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE STUDIJSKIH PROGRAMA I I II CIKLUSA STUDIJA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 120. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVALUACIJE NA IUT-U
 121. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITET ZA OSIGURANJE KVALITETA BROJ S-2-2-10 OD DANA 28.05.2010. GODINE
 122. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK BROJ S-2-1-10 OD 28.05.2010. GODINE
 123. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI STUDIJSKIH PROGRAMA NA I I II CIKLUSU STUDIJA
 124. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI NA IUT-U
 125. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA IUT-A
 126. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2019-2020 AKADEMSKU GODINU
 127. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O REALIZIRANOM PLANU KADROVSKIH POTREBA ZA 2020-2021 AKADEMSKU GODINU
 128. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 129. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS (2)
 130. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 131. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 132. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS (2)
 133. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 134. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 135. ODLUKA O KALENDARU ORGANIZACIJE I REALIZACIJE NASTAVE I ISPITA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A ZA I, II, III CIKLUS
 136. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2019-2020
 137. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2020-2021
 138. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA SVIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA IUT-A OD AKADEMSKE 2021-2022
 139. ODLUKA O KRITERIJIMA I POSTUPCIMA ZA OCJENJIVANJE STUDENATA NA UNIVERZITETU
 140. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA PRVI (I) CIKLUS STUDIJA – DIPLOMSKI STUDIJ
 141. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA DRUGI (II) CIKLUS STUDIJA
 142. ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA ZA TREĆI (III) CIKLUS STUDIJA
 143. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2019-2020 GODINE
 144. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2020-2021 GODINE
 145. ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA MJERA ZA STVARANJE USLOVA ZA NAPREDOVANJE AKADEMSKOG OSOBLJA 2021-2022 GODINE
 146. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2019-2020 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 147. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2020-2021 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 148. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2020-2021 GODINU (TREĆI UPISNI ROK)
 149. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2021-2022 GODINU (PRVI I DRUGI UPISNI ROK)
 150. ODLUKA O UPISU STUDENATA NA I, II I III CIKLUS STUDIJA U AKADEMSKU 2021-2022 GODINU (TREĆI UPISNI ROK)
 151. ODLIKA O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA KOMITET ZA OSIGURANJE KVALITETA
 152. ODLUKA O IMENOVANJU PROF. DR. SC. BOŽIDARKA ARSENOVIĆ ZA PROREKTORA ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 153. ODLUKA O IMENOVANJU PROF. DR. SC. CARIŠE BEŠIĆ ZA PROREKTORA ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 154. ODLUKA O IMENOVANJU REKTORA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 155. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IMENOVANJU SENATA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 156. ODLUKA O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA POBOLJŠANJA I UNAPREĐENJA SISTEMA KVALITETA
 157. ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O FORMIRANJU I IMENOVANJU ČLANOVA KANCELARIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK
 158. ODLUKA O USVAJANJU PROCEDURA ZA ORGANIZOVANJE NAUČNIH KONFERENCIJA – SAVJETOVANJA, NAUČNO-STRUČNIK SKUPOVA I SEMINARA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
 159. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PETOGODIŠNJIH KADROVSKIH POSLOVA NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU TRAVNIK U TRAVNIKU
 160. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019-2020. GODINE
 161. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU
 162. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2019-2020
 163. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2019-2020 GODINE
 164. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2019-2020 GODINU
 165. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2020. GODINI
 166. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2021. GODINI
 167. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETE ZA PROCJENU OPTEREĆENJA STUDENATA ZA ZIMSKI I LJETNI SEMESTER AKADEMSKE 2020-2021 GODINE
 168. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU
 169. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2020-2021
 170. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020-2021. GODINE
 171. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2020-2021 GODINE
 172. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2020-2021 GODINU
 173. ODLUKA O ANKETIRANJU DIPLOMIRANIH STUDENATA U KALENDARSKOJ 2022. GODINI
 174. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA KORISNIKA BIBLIOTEKE IUT-A ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU
 175. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETE ZA PROCJENU OPTEREĆENJA STUDENATA ZA ZIMSKI I LJETNI SEMESTER AKADEMSKE 2021-2022 GODINE
 176. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2021-2022
 177. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U ZIMSKOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021-2022. GODINE
 178. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA, AKADEMSKOG I ADMINISTRATIVNOG OSOBLJA ZA AKADEMSKU 2021-2022 GODINU
 179. ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA IZBOR-REIZBOR I NAPREDOVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA
 180. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENIH ANKETA ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
 181. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE STUDENTSKE ANKETE OROCJENA STUDENTSKOG OPTERECENJA
 182. ZAKLJUČAK O USVAJANJU REZULTATA PROVEDENE ANKETE STEPEN ZADOVOLJSTVA KORISNIKA BIBLIOTEKE
 183. ZAKLJUČAK O ANALIZI PROLAZNOSTI STUDENATA ZA ZIMSKI SEMESTAR 2021-22
 184. ZAKLJUČAK O PROLAZNOSTI
 185. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA I, II I III CIKLUS STUDIJA NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU
 186. ODLUKA O USVAJANJU RASPOREEDA PREDAVANJA I NASTAVNIK I SARADNIKA PO PREDMETIMA I RASPOREDA ISPITNIH ROKOVA ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU ZA I, II I III CIKLUS
 187. ODLUKA O USVAJANJU NASTAVNIČKOG TIMA (PLAN POKRIVENOSTI NASTAVE) ZA I, II, III CIKLUS STUDIJA ZA AKADEMSKU 2022-23 GODINU NA ORGANIZACIONIM JEDINICAMA INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU
 188. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O SAMOEVALUACIJI IUT-A
 189. OCJENA KVALITETA NASTAVNIKA – SARADNIKA I NASTAVE
 190. ODLUKA O IMENOVANJU TIMA ZA IZRADU IZVJEŠTAJA O SAMOEVAULACIJI NA IUT-U
 191. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA NOVOUPISANIH STUDENATA U AKADEMSKU 2022-23 GODINU
 192. ODLUKA O PROVOĐENJU SAMOEVAULACIJE NA IUT-U
 193. ODLUKA O PROVOĐENJU ANKETIRANJA STUDENATA U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE 2021-22 GODINE
 194. ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA ZA REIZBOR NASTAVNIKA
 195. ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU U OBLASTI MEĐUNARODNE SARADNJE INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK U TRAVNIKU ZA 2021-22 GODINU
 196. ODLUKA O USVAJANJU PLANA PROVEDBE SAMOEVALUACIJE
 197. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA OSIGURANJE KVALITETA 2022-2026
 198. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O OSIGURANJU KVALITETE (1)
 199. ODLUKA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA MEĐUNARODNU SARADNJU 2022-2026
 200. ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE O MEĐUNARODNOJ SARADNJI
 201. ODLUKA O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG KOMITETA
 202. ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU REGISTRA DOMAĆIH I MEĐUNARODNIH ČASOPISA I ZBORNIKA RADOVA SA NAUČNIH SKUPOVA

 

Back To Top