skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

 1. Odluka o izmjenama i dopunama statuta IUT-a
 2. Odluka o osnivanju Centra za cjeloživotno učenje
 3. Odluka o usvajanju Pravilnika o radu Centra za cjeloživotno učenje
 4. Odluka o imenovanju rukovodioca Centra za cjeloživotno učenje
 5. Odluka o usvajanju nastavnih planova zasnovanih na evropskom sistemu prijenosa bodova
 6. Odluka o primjeni oba modela studiranja po Bolonjskom procesu
 7. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2018/19
 8. Odluka o usvajanju NPP za sve cikluse studija 2019/20
 9. Odluka o usvajanju Programa naučno-istraživačkog rada 2017-21
 10. Odluka o imenovanju Prorektora za istraživački rad
 11. Odluka o usvajanju Procedura za organizovanje naučnih konferencija savjetovanja i naučno-stručnih skupova na Internacionalnom univerzitetu Travnik
 12. Odluka o imenovanju ovlaštene osobe ispred projekta IUT
 13. Odluka o imenovanju tima za izradu izvještaja o samoevaluaciji
 14. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji
 15. Odluka o usvajanju Izvještaja o samovrednovanju IUT
 16. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku samoevaluacije
 17. Odluka o provođenju samoevaluacije na IUT
 18. Odluka o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije
 19. Odluka o usvajanju pravilnika o osiguranju kvaliteta 2015
 20. Odluka o usvajanju izmjene misije i vizije 2016
 21. Odluka o usvajanju akcionog plana poboljsanja i unapredjenja sistema kvaliteta
 22. Odluka o usvajanju poslovnika o radu SENATA
 23. Odluka o sastavu članova Senata
 24. Odluka o imenovanju Rektora
 25. Odluka o usvajanju Pravilnika o izboru i radu prorektora IUT
 26. Odluka o imenovanju Prorektora za nastavu
 27. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu naučno-nastavnog vijeća
 28. Odluka o usvajanju Pravilnika o raspisivanju konkursa Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 29. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta
 30. Odluka o usvajanju Strategije osiguravanja kvaliteta IUT
 31. Odluka o usvajanju Procedure za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 32. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta studijskih programa
 33. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku samoevaluacije
 34. Odluka o usvajanju pravilnika o studentskom vrednovanju efikasnosti nastave i rada nastavnika 2019
 35. Odluka o imenovanju članova Etičkog komiteta IUT
 36. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Etickog komiteta
 37. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Etickog kodeksa
 38. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije osiguranja kvalitete
 39. Odluka o imenovanju članova Komiteta za osiguranje kvaliteta
 40. Odluka o izmjeni odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta
 41. Odluka o izmjeni odluke o imenovanju koordinatora za osiguranje kvaliteta organizacionih jedinica 2018
 42. Odluka o imenovanju komisije za izradu Strategije o međunarodnoj saradnji 2017-21
 43. Odluka o uskladjenosti studijskih programa na I, II i III ciklusu sa osnovama kvalifikacijskog okvira 2019
 44. Odluka o usvajanju Pravilnika o ECTS bodovanju
 45. Odluka o provodjenju anketiranja novoupisanih studenata 2019/20
 46. Odluka o usvajanju Procedura za osiguranje kvaliteta studijskih programa
 47. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave 2019/20
 48. Odluka o izmjeni odluke o kriterijima i postupcima za ocjenjivanje studenata na IUT
 49. Odluka o usvajanju Pravilnika o ispitima
 50. Odluka o usvajanju Pravilnika o studentskom organizovanju
 51. Odluka o usvajanju pravilnika o medjunarodnoj mobilnosti
 52. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za I ciklus
 53. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za II ciklus
 54. Odluka o usvajanju pravilnika studiranja za III ciklus
 55. Odluka o usvajanju Pravilnika i nostrifikaciji diploma i ekvivalenciji javnih skolskih isprava
 56. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima EFT 2019/20 
 57. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima SFT 2019/20
 58. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FMIK 2019/20
 59. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima TEF 2019/20
 60. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FIT 2019/20
 61. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima FPTN 2019/20
 62. Odluka o usvajanju Nastavničkog tima PFT 2019/20
 63. Odluka o usvajanju plana petogodisnjih kadrovskih poslova
 64. Odluka o usvajanju programa mjera za stvaranje uvjeta za napredovanje 2019/20
 65. Odluka o usvajanju pravilnika o postupku izbora u zvanje i zasnivanju radnog odnosa
 66. Odluka o izmjenama i dopunama odluke o usvajanju registra domacih i medjunarodnih casopisa i zbornika radova 2019
 67. Odluka o usvajanju pravilnika o naucnom i strucnom osposobljavanju
 68. Odluka o usvajanju pravilnika o izdavackoj djelatnosti
 69. Odluka o usvajanju pravilnika o radu biblioteke
 70. Odluka o uspostavljanju ureda za medjunarodnu saradnju i imenovanja koordinatora 2015
 71. Odluka o izmjeni odluke o uspostavljanju ureda za medjunarodnu saradnju i imenovanja koordinatora 2019
 72. Odluka o usvajanju pravilnika o nacinu prikupljanja i objavljivanja informacija na web stranici
 73. Odluka o usvajanju Strategije odnosa s javnošću
 74. Odluka o usvajanju Okvirnog plana za poboljšanje rada akademsog i neakademskog osoblja
 75. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu foruma stakeholder-a Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 76. Odluka o stipendiranju studenata 2019-2020
 77. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Alumni kluba 2015
 78. Odluka o usvajanju procedura praćenja prolaznosti i uspjeha studenata i prosječne ocjene studenata
 79. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2016
 80. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2018
 81. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studjskih programa 2019
 82. Odluka o imenovanju voditelja Centra za razvoj karijere
 83. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu
 84. Odluka o usvajanju pravilnika o radu Centraza razvoj karijere
 85. Odluka o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu
 86. Plan provedbe samoevaluacije studijskih programa na I i II ciklusu studija na Internacionalnom Univerzitetu Travnik u Travniku
 87. Odluka o usvajanju Centra za razvijanje karijere i imenovanju voditelja Centra za razvijanje karijere IUT
 88. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji IUT
 89. Odluka o imenovanju tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 90. Odluka o provođenj samoevaluacije IUT
 91. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa I i II ciklusa studija
 92. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama  2019-2020 godinu
 93. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a fakulteta Politehničkih nauka Travnik u Travniku
 94. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta za medije i komunikacije Travnik u Travniku
 95. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
 96. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 97. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 98. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 99. Odluku o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
 100. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekološkog fakulteta Travnik u Travniku
 101. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Ekonomskog fakulteta Travnik u Travniku
 102. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta informacionih tehnologija Travnik u Travniku
 103. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta politehničkih nauka Travnik u Travniku
 104. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Fakulteta za medije i komunikacije Travnik u Travniku
 105. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Pravnog fakulteta Travnik u Travniku
 106. Odluku o izmjeni i dopuni odluke o formiranju i imenovanju članova Foruma stakeholder-a Saobraćajnog fakulteta Travnik u Travniku
 107. Odluka o promjeni naziva smjera Sigurnost u saobraćaju
 108. Odluka o usvajanju Izvještaja o samoevaluaciji
 109. Odluku o usvajanju Pravilnika o postupku provođenja samoevaluacije (Prečišćeni tekst)
 110. Odluku o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta studijskih programa i nastavnih planova i programa (Prečišćeni tekst)
 111. Odluku o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku (za trogodišnji period- akademske godine 2019-2020, 2020-2021 i 2021.2022.)
 112. Odluku o imenovanju VD Rektora Internacionalnog univerziteta Travnik
 113. Odluku o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 114. Odluku o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji na IUT-u
 115. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2020-2021. godine
 116. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2019-2020. godine
 117. Odluka o usvajanju Procedura za osiguranje kvaliteta studijskih programa na Internacionalnom univerzitetu Travnik
 118. Odluka o usvajanju Pravilnika o osiguranju kvaliteta na Internacionalnom univerzitetu Travnik (Prečišćeni tekst)
 119. Odluka o provođenju samoevaluacije studijskih programa I i II ciklusa studija na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku
 120. Odluka o provođenju samoevaluacije na IUT-u
 121. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Komitet za osiguranje kvaliteta broj S-2-2-10 od dana 28.05.2010. godine
 122. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta Internacionalnog univerziteta Travnik broj S-2-1-10 od 28.05.2010. godine
 123. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji studijskih programa na I i II ciklusu studija
 124. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Tima za izradu Izvještaja o samoevaluaciji na IUT-u
 125. Odluka o izmjenama i dopunama statuta IUT-a
 126. Odluka o usvajanju izvještaja o realiziranom planu kadrovskih potreba za 2019-2020 akademsku godinu
 127. Odluka o usvajanju izvještaja o realiziranom planu kadrovskih potreba za 2020-2021 akademsku godinu
 128. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 129. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus (2)
 130. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019-2020 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 131. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 132. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus (2)
 133. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2020-2021 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 134. Odluka o izmjeni Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2021-2022 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 135. Odluka o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2021-2022 godinu na organizacionim jedinicama IUT-a za I, II, III ciklus
 136. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2019-2020
 137. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2020-2021
 138. Odluka o usvajanju Nastavnog plana i programa za I, II I III ciklus studija na svim organizacionim jedinicama IUT-a od akademske 2021-2022
 139. Odluka o kriterijima i postupcima za ocjenjivanje studenata na univerzitetu
 140. Odluka o usvajanju Pravilnika za prvi (I) ciklus studija – diplomski studij
 141. Odluka o usvajanju Pravilnika za drugi (II) ciklus studija
 142. Odluka o usvajanju Pravilnika za treći (III) ciklus studija
 143. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2019-2020 godine
 144. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2020-2021 godine
 145. Odluka o usvajanju Programa mjera za stvaranje uslova za napredovanje akademskog osoblja 2021-2022 godine
 146. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2019-2020 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 147. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2020-2021 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 148. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2020-2021 godinu (treći upisni rok)
 149. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2021-2022 godinu (prvi I drugi upisni rok)
 150. Odluka o upisu studenata na I, II i III ciklus studija u akademsku 2021-2022 godinu (treći upisni rok)
 151. Odlika o izmjeni odluke o imenovanju članova Komitet za osiguranje kvaliteta
 152. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Božidarka Arsenović za prorektora za naučno-istraživački rad Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 153. Odluka o imenovanju prof. dr. sc. Cariše Bešić za prorektora za nastavu I studentska pitanja Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 154. Odluka o imenovanju rektora Internacionalnog univerziteta Travnik
 155. Odluka o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Senata Internacionalnog univerziteta Travnik
 156. Odluka o usvajanju Akcijskog plana poboljšanja i unapređenja sistema kvaliteta
 157. Odluka o izmjeni Odluke o formiranju i imenovanju članova Kancelarije za osiguranje kvaliteta Internacionalnog univerziteta Travnik
 158. Odluka o usvajanju Procedura za organizovanje naučnih konferencija – savjetovanja, naučno-stručnik skupova i seminara stručnog usavršavanja
 159. Odluka o usvajanju Plana petogodišnjih kadrovskih poslova na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku
 160. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2019-2020. godine
 161. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2019-2020 godinu
 162. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2019-2020
 163. Odluka o provođenju anketiranja studenata u ljetnom semestru akademske 2019-2020 godine
 164. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2019-2020 godinu
 165. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2020. godini
 166. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2021. godini
 167. Odluka o provođenju ankete za procjenu opterećenja studenata za zimski i ljetni semester akademske 2020-2021 godine
 168. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2020-2021 godinu
 169. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2020-2021
 170. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2020-2021. godine
 171. Odluka o provođenju anketiranja studenata u ljetnom semestru akademske 2020-2021 godine
 172. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2020-2021 godinu
 173. Odluka o anketiranju diplomiranih studenata u kalendarskoj 2022. godini
 174. Odluka o provođenju anketiranja korisnika Biblioteke IUT-a za akademsku 2021-2022 godinu
 175. Odluka o provođenju ankete za procjenu opterećenja studenata za zimski i ljetni semester akademske 2021-2022 godine
 176. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2021-2022
 177. Odluka o provođenju anketiranja studenata u zimskom semestru akademske 2021-2022. godine
 178. Odluka o provođenju anketiranja studenata, akademskog i administrativnog osoblja za akademsku 2021-2022 godinu
 179. Odluka o raspisivanju konkursa za izbor-reizbor i napredovanje nastavnika i saradnika
 180. Zaključak o usvajanju rezultata provedenih anketa za studente, akademsko i administrativno osoblje
 181. Zaključak o usvajanju rezultata provedene studentske ankete Orocjena studentskog opterecenja
 182. Zaključak o usvajanju rezultata provedene ankete Stepen zadovoljstva korisnika biblioteke
 183. Zaključak o analizi prolaznosti studenata za zimski semestar 2021-22
 184. Zaključak o prolaznosti
 185. Odluka o usvajanju nastavnog plana i programa za I, II i III ciklus studija na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku za akademsku 2022-23 godinu
 186. Odluka o usvajanju rasporeeda predavanja i nastavnik i saradnika po predmetima i rasporeda ispitnih rokova za akademsku 2022-23 godinu za I, II i III ciklus
 187. Odluka o usvajanju nastavničkog tima (Plan pokrivenosti nastave) za I, II, III ciklus studija za akademsku 2022-23 godinu na organizacionim jedinicama Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku
 188. Odluka o usvajanju izvještaja o samoevaluaciji IUT-a
 189. Ocjena kvaliteta nastavnika – saradnika i nastave
 190. Odluka o imenovanju Tima za izradu izvještaja o samoevaulaciji na IUT-u
 191. Odluka o provođenju anketiranja novoupisanih studenata u akademsku 2022-23 godinu
 192. Odluka o provođenju samoevaulacije na IUT-u
 193. Odluka o provođenju anketiranja studenata u ljetnom semestru akademske 2021-22 godine
 194. Odluka o raspisivanju konkursa za reizbor nastavnika
 195. Odluka o usvajanju izvještaja o radu u oblasti međunarodne saradnje internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku za 2021-22 godinu
 196. Odluka o usvajanju Plana provedbe samoevaluacije
 197. Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije za osiguranje kvaliteta 2022-2026
 198. Odluka o usvajanju Strategije o osiguranju kvalitete (1)
 199. Odluka o imenovanju komisije za izradu strategije za međunarodnu saradnju 2022-2026
 200. Odluka o usvajanju Strategije o međunarodnoj saradnji
 201. ODLUKA o imenovanju članova Etičkog komiteta
 202. ODLUKA o izmjeni I dopuni Odluke o usvajanju Registra domaćih I međunarodnih časopisa I zbornika radova sa naučnih skupova
Back To Top