skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu izvodi se nastava po modelu 4+1+3, što znači četiri godine dodiplomskog studija, jedna godina magistarskog te tri godine doktorskog studija.

Odsjeci i studijski programi na I ciklusu (4+1+3) su:

 • Opće pravo
 • Javna uprava

Studijski programi na II ciklusu ( 4+1+3) su:

 • Građansko pravo
 • Historija države i prava
 • Krivično pravo
 • Državno i međunarodno javno pravo
 • Privredno pravo
 • Javna uprava

Studijski programi na III ciklusu (4+1+3) su:

 • Građanskopravni
 • Historijskopravni
 • Krivičnopravni
 • Međunarodno i javno pravo
 • Privrednopravi
 • Javna uprava

Kompetencije

Cilj Pravnog fakulteta je upoznati studente sa prošlim i sadašnjim pravnim sistemom i njihovim nedostacima. Fakultet će obrazovati stručnjake koji će biti sposobni riješiti nebrojena pitanja iz privatnopravne i javnopravne sfere u kojima se susreću i razjašnjavaju problemi različitog stepena složenosti. Završavanjem Pravnog fakulteta studenti će postati odgovorni profesionalci, lideri u obavljanju pravnih poslova, poslovnom okruženju, državnim organima i u privatnom životu. Studenti će biti sposobni da učestvuju u izgrađivanju prava i pravnih institucija u društvu u cijeloj BiH.

I ciklus:

 • Bakalaureat/bachelor prava sa naznakom 240 ECTS bodova i nazivom završenog studijskog programa

II ciklus:

 • Magistar prava sa naznakom studijskog programa

III ciklus:

 • Doktor pravnih nauka sa naznakom studijskog programa
Back To Top