skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Univerzitet ima zadatak da putem svojih tijela osigura da studenti s invaliditetom imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima. U djelokrug rada prorektora za nastavu i studentska pitanja podliježe i rad sa studentima sa invaliditetom da ostvare svoj puni potencijal tako što:

  • koordinira aktivnosti akademske prilagodbe i servisa za podršku,
  • promiče samostalnost i samozastupanje,
  • pruža informacije i upućuje na odgovarajuće izvore.

Djelokrug rada prorektora za nastavu i studentska pitanja regulisan je Pravilnikom o izboru prorektora Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku na sjednici Senata održane dana 18.01.2019. godine Odlukom o usvajanju broj:01-06-04/19.

Kroz svoje aktivnosti prorektor za nastavu i studentska pitanja će studente sa invaliditetom potaknuti da postanu odgovorne osobe koje mogu donositi vlastite odluke, rješavati svoje probleme i zastupati svoje interese.

Univerzitet je obezbjedio jednake uslove za sticanje znanja i kompetencija za svu studentsku populaciju kao i adekvatan prostor za invalide.

Back To Top