skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Štampanjem udžbenika, priručnika i drugih publikacija potrebnih u nastavi 2010. godine započela je izdavačka djelatnost na IUT-u. Izdavačka djelatnost je primarno usmjerena ka realizaciji poslova izdavanja publikacija za sve cikluse nastave, sve oblike nastavnog procesa i sve vidove naučnog, istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada i koordinira postupak izdavanja pisanog materijala od zahtjeva do pripreme za štampu. Osnovni zadatak izdavačke djelatnosti na Univerzitetu je da doprinese razvoju nastavnih, naučnih, obrazovnih i drugih djelatnosti Univerziteta i organizacionih jedinica (fakulteta), te podsticanje stvaralaštva u njima. Kontinuirano se analiziraju i predlažu aktivnosti na izradi projekata u segmentima izdavačke djelatnosti. Sastavni dio je i informiranje, savjetovanje i pružanje podrške u stvaranju i realizaciji programskih sadržaja vezanih za izdavačku djelatnost.
Izdavačka djelatnost na Univerzitetu je regulisana Pravilnikom o izdavačkoj djelatnosti Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku.

Za više informacija o izdavačkoj djelatnosti na univerzitetu se možete obratiti referentici za izdavačku djelatnost na Univerzitetu Šejma Hajrić, BA; kontakt broj: 030-509-681.

Back To Top