skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Upis studenata na I ciklus studija

Univerzitet upisuje studente na osnovu Odluke o upisu uz saglasnost nadležnog ministarstva  koja sadrži broj redovnih studenata, broj vanrednih studenata, broj stranih državljana i broj studenata za učenje na daljinu ukoliko su traženi zahtjevom i odobreni odlukom.

Pravo na prijavu konkursa za upis u prvu godinu  studija imaju kandidati koji imaju završenu srednju četverogodišnju školu. Dokumenti potrebni za upis su:

 • Molba za upis na I ciklus studija;
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original/ovjerena kopija);
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova(original/ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4

Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku vrši se u roku koji je predviđen konkursom. U  slučaju da se u prvom konkursnom roku ne upiše broj koji je predviđen organizuje se drugi konkursni rok.

Studentima koji prelaze sa drugih fakulteta i univerziteta iz BiH na Univerzitet, priznaju se položeni ispiti iz prethodnog školovanja Odlukom o priznavanju ispita i polaganju razlike ispita koju donosi Dekana organizacione jedinice  naosnovu Izvještaja za priznavanje ispita i polaganje razlike ispita kojeg donosi Komisija za proznavanje ispita.

Priznavanje ispita vrši se na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju koja mora biti ovjerena kopija ili originalna, a koja obuhvata: Uvjerenje o položenim ispitima sa druge visokoškolske ustanove sa postignutim ocjenama, nastavni plan i program sa druge visokoškolske ustanove u propisanoj formi te visokoškolske ustanove koji po potrebi može obezbijediti i Univerzitet, te drugi dokumenti koji imaju značaj javne isprave, a mogu poslužiti prilikom donošenja odluke o priznavanju ispita.

Student koji ima diploma više ili visoke (180 ECTS bodova) škole ili je svoje obrazovanje stepenovao na nekom od fakulteta na području BiH može da nastavi školovanje na Internacionalnom univerzitetu  Travnik u Travniku na narednoj godini studija, ukoliko je viša ili visoka škola ili fakultet na kojem je izvršeno stepenovanje srodna organizacionoj jedinici na koju se student upisuje.

Upis studenata na II ciklus studija

Pravo na prijavu konkursa za upis na II ciklus studija imaju kandidati koji imaju završen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji magistarski studij.

Dokumenti potrebni za upis su:

 • Molba za upis na II ciklus studija;
 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Biografija (CV);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;

Upis studenata na III ciklus studija

Pravo na prijavu konkursa za upis na III ciklus studija imaju kandidati koji imaju završen odgovarajući završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

Dokumenti potrebni za upis su:

 • Molba za upis na III ciklus studija;
 • Obrasci (0, 1, 2 i 3);
 • Biografija (CV);
 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenim ciklusima studija (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave;
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;
 • Certifikat o poznavanju engleskog jezika

Molba za upis na I ciklus studija:

Molba za upis na I ciklus studija

Molba za upis na II ciklus studija:

Molba za upis na II ciklus studija

Molba za upis na III ciklus studija:

Molba za upis na III ciklus studija
Back To Top