skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Otvoreni poziv za Međunarodnu konferenciju “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja”

Ovo je prva konferencija projekta ‘‘Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje’’ (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM) koji okuplja osamnaest univerziteta s područja Balkana te regionalne i međunarodne naučnike_ce koji_e istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja.

Cilj konferencije je podstaknuti i razviti studije posvećene politikama rodne ravnopravnosti radi sprječavanja rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici, s fokusom na područje Balkana i komparativne primjere na međunarodnom nivou. Rodno zasnovano nasilje je problem prisutan širom svijeta koji predstavlja izazov i za lični integritet, i za mentalno zdravlje te karijeru, a onda i za javni, društveni i ekonomski razvoj. U zemljama Balkana (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija) domaći zakoni i međunarodni dokumenti o ljudskim pravima,  posebno Istanbulska konvencija, definiraju pravni osnov protiv rodno zasnovanog nasilja. Međutim,usvajanje pravnih normi nije garancija za njihovu primjenu u praksi. Svaki dan medijski izvještaji pokazuju da se rodno zasnovano nasilje javlja u svim društvenim slojevima, uključujući i visoko obrazovanje. Balkanski poslijeratni kontekst prožet je traumom te političkom i ekonomskom nestabilnošću koje mogu dodatno pogoršati nasilje.

Trenutna COVID-19 pandemija povećala je rodnu neravnopravnost i nasilje (online nasilje, dvostruko ili trostruko opterećenje reproduktivnog rada, mentalno zdravlje, ekonomsko nasilje i tako dalje). Ključni uzroci rodno zasnovanog nasilja su nejednaki odnosi moći u privatnom i javnom životu, kulturne norme koje opravdavaju i normalizuju rodno zasnovano nasilje, neefikasni mehanizmi prevencije i zaštite, kao i sramoćenje i okrivljavanje žrtava.

Unutar projekta UNIGEM, TPO fondacija i partnerski univerziteti su proveli opsežno kvalitativno i kvantitativno istraživanje rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Neke rezultate ćemo predstaviti na konferenciji radi podsticanja daljeg širenja znanja, zasnovanog na spomenutom istraživanju.

Detaljnije informacije možete pronaći li ponuđenom linku:

Poziv za Međunarodnu konferenciju

Back To Top