skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Nastavak aktivnosti na IUT-u u sklopu projekta UNIGEM

Nastavak Aktivnosti Na IUT-u U Sklopu Projekta UNIGEM

U proteklom periodu na Internacionalnom univerzitetu Travnik nastavljene su aktivnosti u okviru UNIGEM projekta čiji je cilj da promoviše rodnu ravnopravnost i uključivanje rodne perspektive u sve aspekte univerzitetskog života i akademske prakse.

U prvom kvartalu na Internacionalnom univerzitetu Travnik održane su radionice sa akademskim, i neakademskim osobljem te sa studentima na teme rodne ravnopravnosti. Održane radionice i edukacije će imati dalekosežne pozitivne efekte, uključujući poboljšanje kvaliteta obrazovanja, smanjenje rodno zasnovane diskriminacije i nasilja, te promociju inkluzivnosti i raznolikosti na univerzitetu i šire. Radionice, predavanja i aktivno učešće studenata u sličnim događajima su ključni koraci u promovisanju rodne ravnopravnosti i podizanju svijesti o rodno zasnovanom nasilju.

Edukativne aktivnosti poput radionica o nasilju u porodici i partnerskim vezama, kao i predavanja o femicidu, pružaju važno znanje i perspektive koje su od suštinskog značaja za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Uključivanje stručnjaka poput dr. sc. Šejle Đanan, prof. dr. sc. Halida Ganija, gđe. Lazarele Porić i dr. Nermina Šehovića dodaje dodatnu relevantnost i dubinu temama koje se obrađuju.

Također je ohrabrujuće vidjeti aktivno učešće studenata poput Čejvan Džejlane u zimskoj školi na Univerzitetu u Novom Sadu na temu “Rod i nasilje”. To ukazuje na interesovanje i podršku studenata u promovisanju rodne ravnopravnosti i borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

Sve ove aktivnosti zajedno doprinose stvaranju inkluzivnog i sigurnog univerzitetskog okruženja koje poštuje različite perspektive i pruža podršku svim članovima univerzitetske zajednice.

 

Back To Top