skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

İşletme Yönetimi

ULUSLARARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

 

DERS KODU DERS ADI İÇERİK T+U+KR AKTS
Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler Bilgiyi tanımlamak, günümüzde önemini, bilgi toplumu kavramını, örgüt içinde bölümlerin ve insanları sürekli biçimde nasıl öğrenecekleri, bilgileri nasıl yaratacakları, elde edecekleri ve ilgili yerlere transferini sağlayacaklarını anlatmaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilgi, Örgütsel Bilgi Yaratma Teorisi, Bilgi Yönetimi Süreçleri, Bilgi Sistemlerinin Sosyal Epistemolojisi, Örtülü ve Açık Bilgi Kavramları ve Önemi, Bilgilerin Kodlanması, Koordinasyonu İşlenmesi Transferi, Bireysel Öğrenmelerden Örgütsel Öğrenmeye Geçiş, Öğrenme Türleri, Öğrenmenin Kurumsallaşması, Örgütsel Öğrenmeyi Zorlaştıran Nedenler ve Örgütsel Öğrenmenin Sınırları. 3+0+3 6
 Teorik Araştırma Yöntemleri  ve Teknikleri Dersin amacı, doktora öğrencilerine bilimi tanımlamak, bilim ile sosyal bilimlerin ilişkilerini anlatmak, araştırma yol ve yöntemlerini açıklamak, veri analizleri ve istatistiksel teknikleri öğretmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Bilimin Tanımı ve Sosyal Bilimlerde Araştırma, Araştırma Tasarımı, Veri Toplama ve Analizi, Verilerin Özetlenmesi, Hipotez Testleri, Güven Aralıkları, ANOVA Analizi, Çok Yönlü ANOVA Analizi, Korelasyon ve Regresyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, Örnek Uygulamalar. 3+0+3 6
  Piyasa Araştırma Yöntemleri  ve Teknikleri Dersin amacı, doktora öğrencilerine sosyal araştırmalarda kullanılan istatistiksel teknikleri derinlemesine incelemek ve yapısal eşitlik maddeleri açıklamaktır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Açıklayıcı Faktör Analizleri, MANOVA Analizi (Çok değişkenli ANOVA Tekniği), Gruplandırma Yöntemleri, Yapısal Eşitlik Modeline Giriş, Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (AMOS), Yapısal Eşitlik Modeli Yazılımlarının Tanıtılması (EQS), Doğrulayıcı Faktör Analizi (ConfiratoryFactor Analysis), Path Analizi, Yapısal Eşitlik Modelleri ile Etkileşimin İncelenmesi, Öğrenci Araştırma Modelleri ve Analizlerine İlişkin Sunumlar. 3+0+3 6
Finansal  piyasalar ve Yönetim i İşletme Yönetimi ve Finansal Organizasyon, Finansal Politikalar Süreçler, Yatırım ve Sermaye Bütçelemesi, Sermayenin Yapılandırılması, İşletme Sermayesi Yönetimi, Kâr Payı Dağıtımı Politikaları, Kaynak Maliyeti ve Yönetimi, Risk ve Getiri Yönetimi, Finansal Yönetim Performansının Değerlendirilmesi. 3+0+3 6
 Küresel Pazarlama Yönetimi Stratejik Pazarlama, Planlama Rekabet Avantajı Geliştirmesi İçin Pazarlama Kavramları, Araçları ve Süreçleri, Pazarlama Stratejileri Geliştirilmesi ve Organizasyonu, Değişen Piyasa Koşullarına Pazarlama Stratejilerinin Uyumu. 3+0+3 6
Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık yönetimi Bu derste küresel girişim kavramını, küresel rekabet, işbirliği ve ortaklıkları ele alımı incelemek amaçlanmaktadır. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Ortak Girişimler ve Yatırım Kavramı, Dış Büyüme Yöntemleri, Ortak Girişimlerin Oluşma Nedenleri, İşletmeleri Uluslararası Yatırımlara Yönelten Neden ve Gelişmeler, Birleşmeler ( Merger ) Şirket Evlilikleri, Müşterek Yatırım Ortaklığı, Lisans Anlaşmaları, Satış Yetkisi Verme, Satış Anlaşmaları, Frainchise ile ilgili Temel Kavramlar, Tedarikçileri veya Bayileri Ortak Etme, Dış Kaynak Kullanma (Outsourcing), Taşoronlaştırma, Teknoloji Lisansları AR-GE Sözleşmeleri. 3+0+3 6
 İşletme Yönetiminde de Çağdaş Yaklaşımlar Dersin amacı, doktora öğrencilerine Stratejik Yönetimde Çağdaş yaklaşımların ve bu yaklaşımlara ilişkin bilgiler vermek, Küresel Strateji yaklaşımını açıklamak, küresel stratejik oluşturma sürecini izah etmektir. Dersin kapsamı içinde şu konular işlenecektir: Stratejik Yönetim Süreci, PIMS Analizi Yaklaşımı, Değer Zinciri Analizi Yaklaşımı,  Kaynak Temelli Yaklaşım, Rekabet Analizi Yaklaşımı, Küresel Strateji Yaklaşımı, Endüstrinin Küreselleşme Stratejisinin Analizi, Küresel Pazar Katılımının Oluşturulması, Küresel Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı, Küresel Faaliyetlerin Konumlandırılması, Küresel Pazarlama Yaratılması, Küresel Rekabetçi Hareketlerin Oluşturulması, Küresel Organizasyon Oluşturma, Küresel Stratejiler Karşısında Bölgesel Stratejiler. 3+0+3 6
Yönetim Ve Örgütlerde Teoriler ve yaklaşımlar Dersin Amacı ve İçeriği: Yönetim Düşüncesinde klasik, neoklasik ve modern sonrası gelişmeler, kaos teorisi, yığışım teorisi, popülasyon ekolojisi, öz yetkinliklere odaklanma stratejisi (outsourcing), şebeke organizasyon, esnek örgütlenme yönetimi olarak takımlar, gücün veya sorumluluğun organizasyona yayılması; güçlendirme (impowermwnt), öğrenen organizasyonlar, sanal organizasyonlar, yalın organizasyon, kaizen. 3+0+3 6
Doktora Seminer Literatür taraması yapılarak çeşitli bilimsel çalışmalar sunum teknikleri gözetilerek çalışılır. Öğrenci, doktora öğrenimi süresince edindiği bilgileri, bilimsel araştırma yöntemlerine bağlı kalarak hazırlayacağı bir seminer ile sunar. 3+0+3 6
Doktora Tez Doktora Programının amacı, öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapabilmesini, bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilmesini, yeni bilgiler ve özgün alternatif çözümler üretebilmesini sağlamak için gereken kuramsal ve uygulamalı en derin ve geniş bilimsel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.Öğrenci bu düzeye ulaştığını kabul edilebilir bir Doktora Tezini sunarak kanıtlar. Bir Doktora Tezi için asgari beklenti, bilime yenilik getirmesi, yeni bir bilimsel yöntemler geliştirmesi ya da bilinen bir yöntemin yeni alanlara uygulanabilmesinin sağlanmasıdır. 6
Back To Top