skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Eğitim Yönetimi

ULUSLAR ARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME  YÖNETİMİ ANABİLİM DALI EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ  BİLİM DALI  

DERS iÇERİKLERİ

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS
Eğitim ve Okul Yönetimi
 • Eğitim, Yönetim, Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi Kavramlarının Tanımı
 • Başlıca Örgüt ve Yönetim Kuramları ve Eğitim Yönetimine Yansımaları
 • Türk Eğitim Sistemi, Amaçları ve Temel İlkeleri
 • Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı: Merkez Örgütü, Taşra örgütü, Yurt Dışı Örgütleri
 • Eğitim Yönetiminin Özellikleri, İlkeleri ve Yönetim Süreçleri
 • Okul Yönetimi, Yönetimin Görev Yetki ve Sorumlulukları
 • Örgüt Kültürü, Örgüt Sağlığı ve Örgüt İklimi
 • Eğitim Yöneticilerinin Seçilme, Yetiştirilme ve Atamaları
 • Okulda İş gören Hizmetleri ve Yönetimi
 • Okulda Öğrenci Hizmetleri ve Yönetimi
 • Okulda İdari Hizmetler ve Yönetimi
 • Okulda İşletmecilik Hizmetleri ve Yönetimi
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
 • Okul Yönetiminin Geliştirilmesi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim ve Öğretim Liderliği
 • Liderlik ve Yöneticilik
 • Çağdaş Liderlik Yaklaşımları
 • Dönüşümcü Liderlik
 • Kültürel Liderlik, Vizyoner Liderlik
 • Karizmatik  Liderlik , Öğretim Liderliği
 • Öğretim Liderliğinin Görev Alanları: Okulun Misyonunu Belirleme
 • Eğitim Programı ve Öğretimi Yönetme
 • Olumlu Öğrenme İklimi Yaratma: Eğitim Zamanını Koruma, Ulaşılabilir Olma
 • Öğretmenleri İşe Özendirme
 • Mesleki Gelişimi Sağlama
 • Akademik Standartlar Geliştirme ve Uygulama
 • Öğrencileri Öğrenmeye Özendirme
 • Öğretim Liderliğini Engelleyen Faktörler
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Türk Eğitim Sistemi ve İşleyişi
 • Sistem kuramları ve eğitim
 • Eğitimin üst sistemleri: a) Milli Eğitim Bakanlığı  b) Yüksek Öğretimin üst sistemleri
 • Aracı üst sistemler
 • Temel sistemler
 • Eğitim sisteminin girdileri: a) İnsan gücü b) Teknoloji  c) Yönetsel Güç d) Yönetmen
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okullarda Denetim ve Değerlendirme
 • Denetim  tanıtımı ve kapsamı
 • Denetim türleri ve ilkeleri
 • Denetçi nitelikleri ve yetiştirilmesi
 • Denetimde insan ilişkileri
 • Türk Eğitim Sisteminde denetim uygulamaları
 • Okulda denetim ve değerlendirme
 • Klinik Denetim ve Aşamaları
 • Denetim ve Personel geliştirme
 • Denetim geliştirilmesi
 • Denetimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
 • Eğitim planlaması ve ekonomisi ile ilgili temel kavramlar, eğitimin ekonomik ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri
 • Eğitim ve ekonomik büyüme, verimlilik, maliyet-etkililik analizi, eğitim planlamasının yöntemleri, eğitim ekonomisi kuramları, eğitimde maliyet ve harcamalar, eğitimin finansmanı ve kalkınma, eğitim planlamasının demografik yönleri
 • Türkiye’de eğitim planlamasının yönetimi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Bilimsel Araştırma Teknikleri
 • Temel  kavram ilke ve yaklaşımlar: Bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem, araştırma, araştırma eğitimi
 • Araştırma süreç ve teknikleri: Problem, problem cümlesi, alt problemler, önem, sayıltılar, sınırlılıklar,  tanımlar
 • Araştırma modeli
 • Evren ve  örneklem
 • Veri ve veri toplama teknikleri
 • Verilerin işlenmesi ve çözümlenmesi
 • Bulgular ve yorumlanması,
 • Özet, yargı ve öneriler
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
 • Örgütsel değişmeye ilişkin bazı yaklaşımlar
 • Örgütsel değişmeye yol açan dış etkenler: Fiziki çevredeki değişme, toplumsal değişme, ekonomik değişme, hukuk alanındaki değişmeler
 • Örgütsel değişmeye yol açan iç etkenler: Örgütsel amaçlar, teknoloji, örgütsel yapı
 • Örgütsel değişme stratejileri: Değişim  temsilcileri (Change agent), liderlik, değerlendirme, siyasal saptama
 • Yerleşmiş kurumlarda değişiklik yapma
 • Yeni kuramlarda  değişiklik yapma
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Örgütsel İletişim
 • Örgüt ve İletişim kavramları
 • Örgütsel İletişim Kapsamı
 • Örgütsel İletişimin Amacı Öğeleri ve İletişim  Süreci
 • Örgütsel İletişim ve Yönetim Süreçleri
 • Yenilik getirme ve Örgütsel İletişim
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Hizmet İçi Eğitim ve Yönetimi
 • HİE  kavramı hakkında genel açıklamalar
 • HİE’nin  ulusal ve uluslararası  düzeyde gelişim aşamaları
 • HİE’de  örgütleme ve  yönetim biçimleri: a) Kamu kesimdeki HİE  örgütleri b)  Özel sektördeki HİE  uygulamaları c) Özel HİE örgütleri
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde HİE uygulamaları: a) Kurumsal ve bireysel düzeyde ihtiyaç belirleme b) Kısa, orta ve uzun dönemde HİE planı hazırlama c) Öğretim programı hazırlama ve uygulama d) HİE etkinliklerinin değerlendirilmesi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İnsan kaynakların yönetimi: personel yönetiminden insan kaynaklarının yönetimine personel yönetiminin sorunları
 • Personel yönetiminin işlevleri: çözümleme-belirleme, bilgilendirme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma
 • Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi: Türkiye’de personel yönetimi, çağdaş personel yönetimi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Hukuku
 • Hukuk devleti
 • Yönetsel yargı kuruluşları
 • Yönetimimizi etkileyen temel ilkeler
 • Yönetsel hukukun ve hukukunun kaynakları
 • Kamu personeli
 • Soruşturmayla ilgili genel açıklamalar
 • Soruşturma ve İnceleme konuları
 • Soruşturmalarda görevlendirme
 • Soruşturma konularında izlenecek yollar
 • Adli soruşturma ve yürütülmesi
 • Fezleke hazırlama
 • İdari soruşturma ve yürütülmesi
 • Soruşturma raporu yazma
 • İnceleme ve inceleme raporu yazma
 • Ön Rapor
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okul İşletmeciliği
 • Okul İşletmeciliği ve Okul Bütçesi Kavramlarının Tanımı
 • Bütçe Sistemleri
 • Okul Yöneticisinin İşletmecilik Görevleri
 • Okul Bütçesinin Hazırlanması ve Yönetimi
 • Okuldaki Muhasebe Hizmetlerinin Yönetimi
 • Okuldaki İnşaat, Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Yönetilmesi
 • Okul Öğrenci- Öğretmen Servislerinin Yönetimi
 • Okul Beslenme Hizmetlerinin Yönetimi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okul Çevre İlişkileri 
 • Okul Çevre İlişkileri Okul Etkinliği Arasındaki İlişkiler
 • Okul Çevre İlişkilerinin Kapsamı
 • Okul Çevre İlişkilerinin Planlanması
 • Okul Çevre İlişkilerinin Uygulanması: Okul-Aile İlişkileri
 • Okul İşyeri İlişkileri
 • Okul-Dernek, Vakıf İlişkisi
 • Okul Üst Eğitim Kurumu İlişkisi
 • Okullar Arası İlişkiler
 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörler
 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörlerin Azaltılması
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
 • Kalite Kavramı
 • Toplam Kalite Kavramı
 • Toplam Kalitenin Tarihsel Gelişimi
 • Toplam Kalite Yönetimini Başlatan ve Uygulayanlar
 • Takım Çalışması
 • Kalite Çemberleri
 • Stratejik Kalite Planlaması
 • Liderlik
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin İlke ve Prensipleri
 • Örgüt Yapısı
 • Öğrenmenin İyileştirilmesi
 • ISO 9000
 • Toplam Kalite Yöntem ve Teknikleri
 • Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
 • Yüksek Öğretimde Toplam Kalite Yönetimi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri
 • İnsan İlişkileri
 • İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kavram ve İlkeler
 • Karşılıklı İlgi
 • Kendine Özgü Olma
 • Kişilik
 • Konuşma Biçiminin İlişkilere Etkisi
 • Dinleme Biçimin İlişkilere Etkisi
 • Tartışma Biçiminin İlişkileri Düzenleyici yönü
 • Kavramı
 • Motivasyon
 • Karar Verme
 • Örgüt Kültürü
 • Çatışma
 • Grup-Grup içi Süreçler
 • Problemleri Çözme Teknikleri
 • İletişim Becerileri
 • İnsan İlişkilerinde İletişim
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Program Geliştirme ve Değerlendirme 
 • Planlı eğitimin niteliği ve işlevi
 • Eğitimde program kavramı ve programın öğeleri
 • Eğitim hedeflerinin sınıflandırılması
 • Eğitim hedeflerinin saptanması
 • Uygun öğrenme yaşantılarının seçilmesi ve öğrencilere kazandırılması
 • Öğretim etkinliklerinin ve programın değerlendirilmesi
 • Bir ünite ile ilgili program geliştirme denemesi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim İstatistiği
 • Temel Kavramlar
 • Ölçek ve Türleri
 • Doğrusal Korelasyon
 • Regrasyon
 • Bazı Korelasyon Teknikleri
 • Örnekleme Kuramı
 • Aritmetik Ortalama ve İstatistiklerin Manidarlığı
 • T testi
 • Kaykara testi
 • Varyans Analizi
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Sınıf Yönetimi 
 • Öğrenci Davranışını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler
 • Sınıf Ortamı ve Grup Etkileşimi
 • Sınıf Yönetimi ve Disiplinle İlgili Kurallar Geliştirme ve Uygulama
 • Sınıf İçinde Zaman Kullanımı
 • Sınıf Organizasyonu
 • Motivasyon
 • İletişim
 • Yeni Bir Döneme Başlangıç
 • Olumlu ve Öğrenmeye Uygun Bir Ortam Yaratma
 • Sınıf İçinde Karşılaşılan Davranış Problemleri ve Bunlara karşı Geliştirilecek Önlemler
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okullarda Rehberlik hizmetleri
 • Rehberlik ve eğitim
 • Rehberliği gerektiren nedenler
 • Rehberliğin gelişimi
 • Rehberlikle ilgili yasa ve yönetmelikler
 • Milli Eğitim Şuralarında ve kalkınma  planlarında rehberlik
 • Milli Eğitim Bakanlığı rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin örgütlenmesi ve görevleri
 • İl rehberlik ve araştırma merkezinin örgüt yapısı ve işleyişi
 • Okul rehberlik ve psikolojik danışma  hizmetlerinin  görevleri
 • Personelin niteliği
 • Rehberlikle ilgili kurallar
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Örgüt ve Yönetim
 • Örgüt Tanımı ve Genel Nitelikleri
 • Örgüt Boyutları
 • Biçimsel Örgüt
 • Doğal Örgüt
 • Sistem Olarak Örgüt
 • Örgütün İşlevsel Çevresi
 • Örgütün Toplumsal Çevresi
 • Bireyin Nitelikleri
 • Birey-Örgüt Etkileşimi
 • Yönetimde İnsan Doğasına İlişkin Görüşler
 • Örgüt ve Yönetim Kuramları
 • Yönetim  Süreçleri
 • Yöneten ve Yönetilen İlişkileri
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6

 

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 
 • Yönetim Biliminin Geçmişi
 • Yönetimin Bilim Olarak Ortaya Çıkışı
 • Başlıca Yönetim Yaklaşımları
 • Yönetim Biliminin Eğitim Örgütlerine Uygulanışı
 • Eğitim Örgütlerinin Kendilerine Özgü Yönleri
 • Eğitimde  Yönetim ve Liderlik
 • Eğitim İş görenlerinin Güdülenmesi
 • Örgüt Kültürü Oluşturulması
 • Eğitim Örgütlerinde Etkililik
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
 • Çatışma Kavramı
 • Çatışma Konusundaki Yaklaşımlar
 • Eğitim Örgütlerindeki Çatışma Kaynakları
 • Çatışma Miktarı ve Eğitim Verimliliği ile İlişkisi
 • Başlıca Çatışma Türleri
 • Çatışmanın Eğitim Örgütlerindeki Olumlu ve Olumsuz Sonuçları
 • Çatışma Yönetimi Kavramı
 • Çatışma Yönetimi Maddeleri ve Eğitim Örgütlerindeki Uygulanabilirliği
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Örgütlerinde Değişimin Yönetimi
 • Değişme, Toplumsal Değişme ve Örgütsel Değişme Kavramları
 • Örgütsel değişmeyi etkileyen iç ve dış etkenler
 • Örgütsel Değişmenin Temel Öğeleri
 • Örgütsel Değişme Süreci
 • Örgütsel Değişme Stratejileri
 • Eğitim Örgütlerin Kendine Özgü Yönleri ve Örgütsel Değişmenin Eğitim Örgütlerine Uygulanması
 • Örgütsel Değişmede Öğretmenlerin Rolü
 • Örgütsel Değişmede Okul Müdürünün Rolü
 • Örgütsel Değişmede Öğrencilerin Rolü
 • Örgütsel Değişmede Velilerin ve Çevrenin Rolü
 • Bir Örgütsel Değişme Aracı Olarak  Etkililik
 • Bir Örgütsel Değişme Aracı Olarak Toplam Kalite Yönetimi
 • Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi ve Değişme Süreci
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Hukuku
 • Hukuk, Hukuk  Devleti ve Yönetsel Yargı Kuruluşları
 • Yönetimimizi Etkileyen Temel İlkeler
 • Yönetsel Hukukun ve Eğitim Hukukunun Kaynakları
 • Kamu Personeli
 • Soruşturmayla İlgili Genel Açıklamalar
 • Soruşturma ve İnceleme Konuları
 • Soruşturmalarda Görevlendirme ve İzlenecek Yollar
 • Adli Soruşturma Raporu Hazırlama
 • İdari Soruşturma Raporu Hazırlama
 • İnceleme, İnceleme Raporu ve Ön Rapor
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Temel  Kavram İlke ve Yaklaşımlar: Bilginin Kaynağı, Bilim, Bilimsel Yöntem, Araştırma, Araştırma Eğitimi
 • Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Problem Cümlesi, Alt Problemler, Önem, Sayıltılar, Sınırlılıklar, Tanımlar
 • Araştırma Modeli
 • Evren ve Örneklem
 • Veri ve Veri Toplama Teknikleri
 • Verilerin İşlenmesi ve Çözümlenmesi
 • Bulgular ve Yorumlanması
 • Özet , Yargı ve Öneriler
 • Araştırmada İçerik ve Biçim
 • Aktarmalar
 • Kaynak Gösterme
 • Dipnot ve Kaynakça Örnekleri
 • Çizelge ve Şekiller
 • Raporun Yazılması ve Çoğaltılması
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okul Çevre İlişkileri
 • Okul Çevre İlişkileri Okul Etkinliği Arasındaki İlişkiler
 • Okul Çevre İlişkilerinin Kapsamı
 • Okul Çevre İlişkilerinin Planlanması
 • Okul Çevre İlişkilerinin Uygulanması: Okul-Aile İlişkileri
 • Okul İşyeri İlişkileri
 • Okul-Dernek
 • Vakıf İlişkisi
 • Okul Üst Eğitim Kurumu İlişkisi
 • Okullar Arası İlişkiler
 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörler
 • Okul Çevre İlişkilerini Engelleyen Faktörlerin Azaltılması
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Örgüt Psikolojisi
 • Örgüt Psikolojisinin Tarihçesi / Kavramı
 • Örgüt Psikolojisinin Yeni Kavramlarla İlişkileri
 • Davranış Bilimleri ve Yönetim Bilimleri İçinde Örgütsel Psikolojinin Yeri
 • Örgütsel Psikoloji Anlamında Kavramsal Gelişme Süreci
 • İletişim Kavramı
 • Örgütsel Araç Olarak İletişimim Düzeni
 • Yönetsel Araç olarak İletişimin Düzeni
 • Psiko-Sosyal Araç Olarak İletişimin Düzeni
 • Gruplarda Etkileşim-Çatışma
 • Grup Yapıları
 • Motivasyonun Oluşma Süreci
 • Motivasyon Kuramları
 • Motivasyon Özendirici Araçlar
 • Motivasyon Araştırmalarında Kullanılan Pratik ve Psk. Yöntemler
 • Yöntemde Stres
 • Değişimin Yönetimi
 • Etkin Liderlik
 • Zaman Planlaması
 • Yönetime Katılma
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri
 • İnsan İlişkileri
 • İnsan İlişkilerini Düzenleyen Kavram ve İlkeler
 • Karşılıklı İlgi
 • Kendine Özgü Olma
 • Kişilik
 • Konuşma Biçiminin İlişkilere Etkisi
 • Dinleme Biçimin İlişkilere Etkisi
 • Tartışma Biçiminin İlişkileri Düzenleyici Yönü
 • Motivasyon
 • Karar Verme
 • Örgüt Kültürü
 • Çatışma
 • Grup-Grup içi Süreçler
 • Problemleri Çözme Teknikleri
 • İletişim Becerileri
 • İnsan İlişkilerinde İletişim
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Grup Dinamiği
 • Sosyal Gruplar ve Grubun Tanımı
 • Grup Bütünlüğü Kavramı
 • Grupla İlgili Yaklaşımlar
 • Grup Oluşumundaki Süreçler
 • Grup Yapısı ve Dinamiği
 • Sosyal Bütünleşme
 • Sosyal Etki ve Uyma
 • Grup Bütünlüğünü Oluşturan Değişkenler Etkileşim
 • Grup İklimi
 • Gruplarda Karar Alma
 • Gruplar Arası İlişkiler
 • Grup Bütünlüğünün Bireylerin Motivasyonuna Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
 • Grup Bütünlüğü
 • Gruplar-Kategori Rol ve Statüler
 • Grubun Sosyalleşmesi
 • Grupta Uzlaşma Olgusu
 • Bireyselliğin ve Bireysel Farklılığın Ortadan Kalkması
 • Sosyal Benlik
 • Grup ve Birey
 • Gruplar Arası Çatışma
 • Grubun Verimliliği ve Performansı
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
 • Temel Program Geliştirme Kavramları ve Süreçleri
 • Ders Programı
 • Yıllık, Ünite, Günlük Planlarının Geliştirilmesi
 • İçerik Seçimi ve Organizasyonu
 • Öğretim Yöntemleri ve Stratejileri
 • Materyallerin Özellikleri ve Seçimi
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Değerlendirme Yaklaşımları
 • Test Türleri
 • İzleme ve Başarı Testlerinin Geliştirilmesi
 • Sınav Sorusu Yazma Teknikleri
 • Not Verme
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Sınıf Yönetimi 
 • Sınıf Yönetimi Kavramı/ Sınıf İçi İletişim
 • Sınıf İçi İletişimi Engelleyen Etmenler
 • Sınıfta Disiplin Sorununu
 • Olumlu Sınıf Ortamı Yaratma
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
 • Çatışma kavramı
 • Çatışma konusundaki yaklaşımlar
 • Eğitim örgütlerindeki çatışma kaynakları
 • Çatışma miktarı ve eğitim verimliliği ile ilişkisi
 • Başlıca çatışma türleri
 • Çatışmanın eğitim örgütlerindeki olumlu ve olumsuz sonuçları
 • Çatışma yönetimi kavramı
 • Çatışma yönetimi maddeleri eğitim örgütlerindeki uygulanabilirliği
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Okullarda Rehberlik Hizmetleri
 • Rehberlik ve Eğitim
 • Rehberliği Gerektiren Nedenler
 • Rehberliğin Gelişimi
 • Okul rehberlik ve Psikolojik Danışma Örgütünün Oluşturulması
 • Görevleri
 • Personelin Niteliği ve Seçimi
 • Rehberlik ile  İlgili Diğer Kurullar ve Oluşturulması
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Dönem Projesi
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri  ve Bilimsel Rapor Hazırlama  Tekniklerinin Gözden Geçirilmesi
 • Bilimsel Rapor Hazırlama
 • Proje Kavramı
 • Proje Uygulamaları
 • Eğitimin Güncel Konularında Bir Proje Hazırlama
 • Proje Değerlendirmesi
 • Yeniden Düzenleme
 • Raporun Yazılması
EĞİTİM YÖNETİMİ 3+0+3 6
Back To Top