skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Pazarlama

ULUSLAR ARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI,  PAZARLAMA BİLİM DALI DERS iÇERİKLERİ

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS
Genel Pazarlama Pazarlama, Satış ve Finans Kavramları, Pazarlama ve Finans Kavramları arasındaki İlişkiler, Pazarlama Politikalarının Firmaların Finansal Yapıları Üzerine Etkileri, Faaliyet ve Nakit Döngüsü ve Pazarlama Politikaları, Satış Politikasındaki Değişikliklerin Finansal Etkileri, Vade, Teminat, iskonto, Fiyatlama Stratejileri ve Finansal Etkileri, Yabancı Paralı Satış Stratejileri ve Finansal Etkileri. PAZARLAMA 3+0+3 6
Sanayi Pazarlaması Bu derste endüstriyel pazarların özellikleri, endüstriyel alıcıların özellikleri, endüstriyel satın alma süreci ve bunu etkileyen faktörler ile bunları tüketim pazarlarından ve nihai tüketicinin satın alma sürecinden ve onu etkileyen faktörlerden ayıran temel noktaların ileri düzeyde, teorik ve uygulamalı olarak kavranması; endüstriyel pazarlara özgü ürün, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım stratejilerinin neler olduğunun ve nasıl uygulanması gerektiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla ilişkilerin tanımı, halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, halkla ilişkilerde temel ilkeler, halkla ilişkiler süreci (araştırma, pazarlama uygulama değerleri), halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları, İlkeleri, kuramsal temeller, araştırma sorunları üzerinde amaçların tartışılması, hedeflerin belirlenmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, iletilerin biçimlendirilmesi, iletişim kanallarının seçimi, her türden değerlendirme için seçim sonuçları. PAZARLAMA 3+0+3 6
Uluslararası Pazarlama Bu derste küresel pazarlama ve önemi, uluslararası ekonomi ve ticari çevreler, sosyal, kültürel, politik ve yasal açılardan küresel pazar ortamları, küresel pazar araştırma, bölümleme, hedef pazar ve konumlandırma stratejileri, ithalat, ihracat ve tarife sistemleri, dış pazara giriş şekilleri, küresel pazarlamada ürün ve marka kararları, fiyatlama değişkenleri ve politikaları, küresel pazarlarda dağıtım kanalı kararları ve pazarlama iletişimi stratejileri, dijital devrim, e-ticaret ve uluslararası pazarlama etkileşimi konuları işlenecektir. PAZARLAMA 3+0+3 6
Uluslararası  

Pazarlama

Araştırmaları

Bu derste işlenecek konular şunlardır: Küresel Ekonomik Çevre, Küresel Ticari Çevre, Sosyal ve Kültürel Çevre, Küresel Bilgi Sistemleri ve Piyasa Araştırmaları, Ürün Kararları, Fiyatlama Kararları, Küresel Pazarlama Kanalları ve Fiziki Dağıtım, Küresel Pazarlama İletişim Kararları, Küresel Pazarlamanın Liderliği, Organizasyonu ve Kontrol Edilmesi. PAZARLAMA 3+0+3 6
Küresel Lojistik ve Tedarik Yönetimi Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin önemi, temel ilkeleri, taşımacılık maliyetleri, taşıma sistemleri, dağıtım ve taşımanın lojistik sürecindeki yeri, inter modal taşımacılık, taşıma operatörleri ve aracıları, taşımacılık yasaları, taşımacılık işlemleri ve dokümantasyonu, e-ticaret ve müşteri hizmetlerinin taşımacılıktaki rolü. PAZARLAMA 3+0+3 6
Medyanın Küresel Gelişimi ve Ulusal Planlaması Bu derste öğrenci medya araştırması, planlaması ve satın almasını öğrenmektedir. Medyanın işleyişi, medya türleri ve medya planlama faaliyetleri, medya hedeflerinin oluşturulması ve ölçülebilirliği, medya, reklam ve hedef kitle etkileşimleri, medya planlamacısının süreçteki rolü, satış promosyonu uygulamalarında medya planlaması, kriz yönetimi sürecinde medya stratejisi ve planlama, reklam, medya ve etik etkileşimi konuları işlenecektir. PAZARLAMA 3+0+3 6
Küresel ve Ulusal Pazarlama 

Araştırmaları

Pazarlama araştırmasının tanımı, kapsamı, yarar ve işlevleri, pazarlama araştırma süreci, pazarlama araştırmasının uygulama alanları, pazarlama araştırmasında başlıca veri toplama metotları ve değerlendirilmesi, satış tahmin teknikleri, tüketici davranışlarının ölçülmesi, pazar araştırmalarında yeni teknolojilerin kullanılması ve uygulamadan örnekler. Verinin doğru toplanıp, bilgiye dönüşümünün sağlanmasında ve bu bilginin yöneticilerin karar verme aşamasında kullanılmasındaki süreç, geçmişte olduğundan daha önemli bir hale gelmiştir. Bu ders, veriyi toplayıp, bilgiye dönüştüren araştırmacılar ve bu bilgiyi kullanan pazarlama yöneticileri olmak üzere pazarlama araştırmasının her iki yüzünü de içermektedir. Pazarlama araştırmasının pazarlamadaki rolü ve önemi, problemin tesbiti, araştırma planının tasarlanması, veri toplama yöntemleri ve ne zaman hangilerinin, nasıl kullanıldıkları gibi temel konular geniş bir çerçevede ele alınmaktadır. Edinilen bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi, örnek çalışmalar ve yerel ve yabancı güncel örnekler ile desteklenmekte,  teknolojik yenilikler doğrultusunda geliştirilen yeni yöntemlerin kullanım alanları tartışılmaktadır. Grup projesi ile katılımcıların gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerinin arttırılması hedeflenmektedir. PAZARLAMA 3+0+3 6
Pazarlama

İletişimi Süreçleri

Pazar araştırması, satış tahmini ve pazar hedefi,  hizmetler ve uluslararası pazarlama, dağıtım kanalları ve promosyon gibi pazarlama ve pazarlamanın araç ve stratejileri; tüketicinin ürünler, hizmetler ve organizasyonlar üzerine bilgilenmeleri, tavırlarını değiştiren ve farklılık yaratan temel pazarlama ve promosyon prensipleri ders kapsamında anlatılacak ve derslerde öğrenciler, durum çalışmaları ve sınıf tartışmaları yaparak iletişimin rolünü incelemeyi öğrenmektedirler. PAZARLAMA 3+0+3 6
Pazarlama ve

Reklam İletişiminde Son Gelişmeler

Derste temel iletişim süreci pazarlama iletişim ve amacı ile ilgili temel bilgiler, pazarlama iletişlimi programı oluşturma yolunda spesifik amaçların belirlenmesi, bütçe oluşturma, yaratıcı stratejinin belirlenmesi, medya planlaması, her biri birer pazarlama iletişimi aracı olarak görev yapan tutundurma karması elemanların reklam, doğrudan pazarlama, satışta özendirme, kişisel satış, hakla ilişkiler uygulamalarının özellik ve fonksiyonları ile ilgili detaylı bilgiler verilerek son olarak pazarlama İletişiminin sosyal sorumluluk ve etik boyutu üzerinde durulacaktır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Pazarlama Karması

Planlaması

Pazarlama Planı ve Planlama Süreci; Durum Analizi; Strateji Kavramı ve Strateji hiyerarşisi; Büyüme Stratejisi; Pazar bölümlendirme, Konumlandırma, hedef pazar seçimi ve Farklılaşma; Pazar Karması Stratejisi; Mamul Stratejileri; Fiyat Stratejileri; Dağıtım Stratejileri; Tutundurma Stratejileri ve Planlaması. PAZARLAMA 3+0+3 6
Pazarlama Değişkenlerinde Etik Yönetimi Bu ders içerisinde pazarlama yönetiminde etik boyutlar; ürün geliştirme, fiyatlama, satış, reklam, halkla ilişkiler stratejilerinde etik yaklaşımların değerlendirilmesi; tüketici etiği konuları işlenecek ve gerçek iş vakaları analiz edilecektir. PAZARLAMA 3+0+3 6
Ulusal ve Uluslararası Rekabetçi

Stratejileri

Bu ders içerisinde rekabet ve strateji konusundaki temel kavramlar incelenecek; rekabetçi avantaj, rakip firma analizleri, rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, mukayeseli rekabet stratejileri konularında tartışmalar yapılacaktır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Piyasalara Odaklı Reklamda

Yaratıcılık

Bu derste Türkiye’deki reklamcılık ortamı ve işlemleri, reklam verenin reklam departmanı ve reklam ajansları ile ilişkileri (ajans seçimi, ajansın ücretlendirilmesi gibi), bütçeleme, medya planlaması, reklamın değerlendirilmesi, reklamın yaratılmasındaki “kavram” ve “sunum” boyutları ele alınacaktır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Satış Eğitimi ve Yönetiminde Son Gelişmeler Satış, sanat ve bilimdir . İletişim becerisi satışçının sahip olması gereken birincil ihtiyaçtır ki, bu derste her öğrencinin kişisel satış becerisini, satış yöneticiliği profilini fark etmesi hedeflenmektedir. “Satış Yönetimi” dersi,   kişisel satış, satış stratejisi ve satış yönetimi konularına odaklanmaktadır. Yönetim ve örgütsel davranış teorileri “Satış Yönetimi” dersinin çıkış noktasıdır. Satış fonksiyonundan , satış ekibini yönetmeye kadar birçok konunun incelendiği bu derste; satış süreci detaylı olarak anlatılırken, satış yönetimi kapsamında işe alım süreci, eğitim, motivasyon, delegasyon, performans değerlendirme, ücretlendirme, satış tahmini, satış ekibi organizasyonu konuları inter aktif anlatım, kamera çekimli rol oyunları, deneyerek öğrenme aktiviteleri, bireysel sunum ve grup çalışmaları ile iş hayatına yönelik örneklemelerle aktarılmaktadır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Satış Teknikleri ve Satış Yönetimi Dersin ve İşlenecek Konuların Tanıtılması, Satış gücünün Pazarlama

Faaliyetleri İçerisindeki Yeri ve Önemi, Satışçılık Kavramı; Satışçı ve

Satış gücünün Fonksiyonları; Satış gücünün Özellikleri; Satışçılık Türleri, Satış Yöneticisinin Fonksiyonları; Bir Satış Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Satış gücünün Büyüklüğünün Belirlenmesi; Satış gücünün Büyüklüğünü Belirlemede Kullanılabilecek Başlıca

Yaklaşımlar, Satış gücünün Organizasyon (Örgüt) Yapısının Belirlenmesi; Başlıca Örgütlenme Şekilleri, Üstün ve Zayıf Yanları, Satışçıların Devşirilmesi (Sağlanması, Temini) ve Seçimi; Devşirme-Seçim Süreci; Etkin Bir Devşirme-Seçim Sürecinin Nitelikleri, Satışçıların Eğitimi; Eğitim Türleri, Konuları, Yöntem ve Araçları; ,Satış Bölgelerinin (Satışçıların Görev Yerlerinin) Belirlenmesi, Satışçının Motive Edilmesi (Satış gücü Açısından Motivasyon , Konunun Önemi, Tavsiyeler); Satışçıların Denetimi ve Değerlenmesi; Satış gücünün Ödüllendirilmesi; Ödüllendirme Araçları, Satış gücünün Ücretlendirilmesi; (Satış gücü Açısından Önemi, İyi Bir Ücretlendirme Planının Nitelikleri, Ücret Unsurları, Ücretlendirme Planı Geliştirme Süreci, Ücretlendirmede

Çıkabilecek Bazı Sorunlar), Satışçılara Sağlanan Ek Çıkarlar; Satışçıların Faaliyet Masraflarının Karşılanması, Satış Yarışmaları; Satış Toplantıları; İşlenen Konuların Gözden Geçirilmesi.

PAZARLAMA 3+0+3 6
Stratejik

Pazarlama Yönetimi

Bu ders kapsamında şu konular ayrıntılı olarak çalışılacaktır: Pazarlamanın Stratejik Önemi; Stratejik Planlama; Pazarlama Yönetim Süreci; Pazarlama Amaçları; Pazarlama Planı; Pazarlama Durum Analizi; Rekabet Analizi; SWOT Analizi; BCG Analizi; GE Yaklaşımı; Pazar Bölümlendirme; Hedef Pazar Seçimi; Konumlandırma. PAZARLAMA 3+0+3 6
Tüketici

Davranışları ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Bu derste tüketici davranışı süreçleri ile birlikte tüketici davranışlarının stratejik pazarlama yönetimi kararlarının desteklenmesindeki önemi ele alınmaktadır.Derste tüketici algısı; hafıza ve biliş; öğrenme, motivasyon ve değerler; tüketici benliği; kişilik ve yaşam tarzı; inanç, tutum ve davranış; tutum değişimi; bireysel karar verme süreci; tüketici davranışına gelir, sosyal sınıf, ırk, din ve kültürün etkisi gibi konular ele alınmaktadır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Tüketici Hukuku ve Tüketici Davranışları Tüketici Davranışı Modelleri, Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler, Tüketici Satın alma Karar Süreci, Satın alma Karar Sürecinin Aşamaları, Satın alma Rolleri ve Satın alma Davranışı, Satış Yönetimi ve Satış Yöneticisinin Görevleri, Satış Gücünün İşletme İçindeki Yeri, Satış Temsilcilerinin Seçimi, Satış Temsilcilerinin Eğitimi, Satış Gücünün Motivasyonu, Satış Bütçeleri, Satışçıların Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Stratejileri, Uzun Dönemli Müşteri İlişkileri Geliştirme, Müşteri Odaklı Rekabet, Müşteri Odaklı İletişim Kanalları, Türkiye ve Dünyadan

Başarılı CRM Uygulamaları.

PAZARLAMA 3+0+3 6
Ürün ve

Fiyatlama

Yönetiminde Son Teknolojiler

Bu dersin amacı öğrencilerin ürün stratejisi ile ilgili temel kavramları ve stratejik planlamayı açıklayabilecek; ürün kavramını, ürün stratejilerini açıklayacak ve tartışabilecek; fiyatlama ile ilgili temel kavramları, fiyatlama stratejilerini açıklayabilecek; uluslararası ürün ve fiyat yönetimini tartışabilecek; büyüme ve genişleme stratejilerini tartışabilecek; bu alanda literatürdeki gelişmeleri takip edebilecek; literatürdeki eksiklikleri belirleyerek bir araştırma önerisi hazırlayabilecek hale gelmesini sağlamaktır. PAZARLAMA 3+0+3 6
Back To Top