skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Muhasebe Finans ve Denetim

ULUSLAR ARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI, FİNANS BİLİM DALI DERS  İÇERİKLERİ

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM

DALI

T+U+KR AKTS
Finans Matematiği ve  İstatistik Yöntemler Faiz Oranlar  ve Varlık Getirileri; Veri ve Tanımlayıcı İstatistikler; Finansal

Matematik; Olasılık Dağılımları ve Finansal Uygulamalar, İstatistiki Çıkarım; Regresyon Analizi; Zaman Serileri; Matematiksel Programlama; Portföy Optimizasyonu.

FİNANS 3+0+3

6

Finansal Modeller ve Analizler Bu dersin amacı iktisadi analizlerin finansal alanda kullanımını öğretmektir. Ders içeriğini oluşturan temel konular çok değişkenli doğrusal ve doğrusal olmayan modeller, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi, oto korelasyon, gecikmeli modeller, çoklu denklem modelleri ve uygulama metotları ve iktisadi model uygulamalarıdır. FİNANS 3+0+3

6

 

ULUSLAR ARASI TRAVNİK ÜNİVERSİTESİ  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI,  MUHASEBE BİLİM DALI DERS iÇERİKLERİ

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR

AKTS

 İşletmelerde

Bilanço Analizi

Kasa ve hazır değerlerin değerlemesi, alacak ve borçların değerlemesi, stokların değerlemesi ve kontrolü, duran varlıkların değerlemesi incelenmektedir. MUHASEBE 3+0+3

6

Muhasebe Denetim İlke ve Teknikleri Denetim Standartları (IFAC),iç kontrol sisteminin İncelenmesi, nakit denetimi, alacakların denetimi, stokların denetimi, maddi Varlıkların Denetimi, yatırımların denetimi, borçların denetimi, gelirlerin ve giderlerin denetimi bu dersin kapsamında işlenecek konulardır. MUHASEBE 3+0+3

6

 Maliyet

Muhasebesi ve Bütçeleme Teknikleri

Temel bütçe ve kişilerin sorumluluğu esasına göre yönetilen maliyet muhasebesi, esnek bütçeler ve standartlar; alternatif ürün maliyet yöntemleri, fiyatlandırma ve karar sürecinin gelire etkileri; üretim maliyeti, proje maliyeti, işlem ve JIT maliyetlendirilmesi, üretimde desantralizasyon ve transfer fiyatlandırması, verim ölçümü. MUHASEBE 3+0+3

6

Türk Vergi Sistemi Türk Vergi Sisteminin ve Muhasebe Hukukunun Temel İlke, Kavram ve Kurumları, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Damga Vergisi ve

Harçlar, Belgeler; Defterler, Kayıt Düzeni, Mali Tablolar, Değerlemeye İlişkin Hüküm ve Kurallar, Vergi yönetimi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, vergi hukukuna giriş, vergi hukukunun gelişimi, mükelleflerin kanuni yükümlülükleri, vergi cezaları, mükellef ile kamu arasındaki vergi problemleri, vergi sorunlarının çözümü.

MUHASEBE 3+0+3

6

Uluslararası Muhasebe ve Bilanço Analizi Uluslararası Muhasebe ve uluslararası Ticaret, Küresel Ekonomide Muhasebenin Gelişimi, Uluslararası Finansal Muhasebe Karşılaştırmaları, Uluslararası Finansal Tablo Analizi, Uluslararası Finansal Tablo Şeffaflığı ve Dipnotları, Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Döviz İşlemleri, Uluslararası Denetim konuları be ders çerçevesinde işlenecektir. MUHASEBE 3+0+3

6

Yönetim

Muhasebesi ve Raporlama Teknikleri

Dersin amacı temel yönetim muhasebesi kavramlarını öğretmek, yönetim muhasebesi verisinin maliyetleme de, planlamada ve kontrol amacıyla nasıl kullanıldığını açıklamaktır. Dersin içeriği yönetim, finansal ve maliyet muhasebesi ilişkisinin belirlenmesi, genel maliyetlerin mamul ve hizmet maliyetlerine katılması, faaliyet tabanlı yönetim, standart maliyet, maliyet-hacim-kar analizleri, geçerli maliyetler ve bütçelemedir. Yönetim planlama ve kontrolünde diğer sayısal veriler ve maliyet analizi,  yönetsel faaliyetlerin bütçelenmesi ve kontrolü, başa baş noktası analizi, finansal raporlama çeşitleri, finansal kararların uzun ve kısa dönemdeki uygulamaları, borçlanma ve öz sermaye enstürmanlarının kullanımı, maliyet – kar – hacim ilişkileri ele alınacaktır. MUHASEBE 3+0+3

6

Back To Top