skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

DOGOVOR O SARADNJI INTERNACIONALNOG UNIVERZITETA TRAVNIK I UNIVERZITETA REZEKNE IZ LATVIJE

U  skladu sa planiranim ciljevima nastavno-naučnog procesa i daljeg razvoja nastavno-naučno istraživačkih ciljeva, Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku je usmjeren, pored regionalne, i saradnji sa univerzitetima iz Evropske unije.

 Akademik, rektor, prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, svojim potpisom, u srijedu, 25.3.2015.g. ugradio još jedno edukacijsko usmjerenje unutar naučnog mozaika IUT-a, potpisavši Dogovor o saradnji sa Rezekne Univerzitetom iz Rēzekne, Latvija, koja će biti uobličena na akademskom nivou u narednom periodu, kroz realizaciju naučno-istraživačke saradnje studenata i predavača oba Univerziteta.

U ime Rezekne Univerziteta iz Latvije, Dogovor o saradnji je potpisao Rektor, Dr.sc.ing. Edmunds Teirumnieks. Metodološka uobličenost pretpostavljenih oblika saradnje IUT-a i RU-a će se također ogledati u razvoju akademske i obrazovne saradnje na osnovu ravnopravnosti i uzajamnosti i promovisanju održivih partnerstava između obrazovnih institucija. Fokusiranost aktivnosti će biti na neposrednim kontaktima i saradnji fakultetá IUT-a i RU-a sličnih i/ili istovjetnih nastavno-naučnih programa sa ciljem unapređenja obostranih akademskih usmjerenja. 

PR služba
Internacionalni Univerzitet Travnik
Travnik
Bosna i Hercegovina
http://www.iu-travnik.com/

Back To Top