skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Vlado Tadić odbranio magistarski rad

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku Vlado Tadić je uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom NASTANAK I MANIFESTACIJE TRANZIJENTNIH POJAVA U ELEKTROENERGETSKOM SUSTAVU I INDUSTRIJSKIM MREŽAMA,  pred komisijom koju su činili: prof. dr. sc. Asib Alihodžić,  prof. prof. dr. sc. Saša Đekić i prof. dr. sc. Antun Sertić te je stekao akademsko zvanje Magistar elektrotehnike, smjer elektroenergetika.

Pri eksploataciji, električna oprema i postrojenja su izložena radnom naponu (naizmjeničnom naponu ili jednosmjernom naponu), prenaponima i udarnim impulsnim prenaponima (atmosferskim i komutacionim prenaponskim udarima). Brze promjene amplitudno visokih napona mogu izazvati oštećenja i proboje izolacije i posljedično havarije i uništenje električnih mašina i druge opreme. Poseban problem prilikom eksploatacije predstavlja negativan utjecaj na kvalitetu električne energije koji izazivaju prelazne pojave i tranzijenti struja i napona.

U predmetnom radu provedena su studiozna istraživanja u teoretskom i praktičnom aspektu proučavanja pojave prijelaznih pojava i tranzijenata koji se javljaju u EES-u. U teoretskom dijelu korištena je jedinstvena inostrana literatura iz baza podataka međunarodne elektrotehničke asocijacije IEEE, s pozivanjem na IEC standarde. Teorijski dio je dodatno opisan primjenom prikladnog matematičkog aparata, diferencijalnih jednadžbi i Laplasove transformacije. U fizikalnom smislu za konkretne slučajeve izradit će se kompletna modeliranja pojedinih sustava i elemenata elektroenergetskog sustava kako na visokom, tako i na niskom naponu. Poseban bti će dat na NN industrijskim postrojenjima naponskog nivoa 0,4 kV, na kojima će se provoditi i potrebna mjerenja korištenjem specijaliziranih uređaja za snimanje i analizu naponskih i strujnih prilika u mreži.

Odbrani magistaskog rada Vlade Tadića prisustvovale su i brojne zvanice od kojih bi istakli predstavnike kompanija SIEMENS,  SCHNEIDER ELECTRIC, SCHRACK TEHNIK, KOVAN, COMEX, TM MINELI, ECONOMIC, zatim, predstavnici različitih elektrodistributivnih preduzeća u BiH kao i pomoćnik ministra Federalnog ministarstva prostornog uređenja Ljuba Tadić.

Magistarski rad predstavlja originalan i samostalan rad te izaziva pažnju i primjerene pohvale svojom sistematskom i urađenom razradom predmetne materije, obimom i temeljitošću tematske analize. Rad predstavlja originalnu istraživačku i analitičku-teorijsku cjelinu koja je rezultirala odgovarajućim zaključcima.

Back To Top