skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Potpisan Sporazum o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici, Republika Srbija

Rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić i rektor Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici, prof. dr. Aleksandar Andrejević, potpisali su u Travniku Sporazum o naučno-nastavnoj, naučno-istraživačkoj i tehnološko-razvojnoj saradnji.

Sporazum ima za cilj unapređenje akademskih odnosa na područjima visokog obrazovanja, naučnog istraživanja i razvoja, kao i proširenje kulturnih veza dva Univerziteta.

Rektori oba Univerziteta saglasni su oko promicanja uzajamne saradnje i razmjene, a u skladu s načelom o bilateralnom razvoju i saradnji, kao što je definisano odgovarajućim statutima Internacionalnog univerziteta Travnik iz Travnika i Univerziteta Educons iz Sremske Kamenice, Republika Srbija.

Ovim sporazumom predviđena je zajednička realizacija studijskih programa na akademskim osnovnim studijama, diplomskim-master studijama i doktorskim studijama, ostvarivanje prohodnosti studenata obe institucije na odgovarajuće studijske programe, angažovanje nastavnika i saradnika, kao i studenata u cilju realizacije zajednički definisanih i akreditovanih studijskih programa, te razmjena studijskih materijala i informacija od zajedničkog interesa i razmjena stručne literature, udžbenika i univerzitetskih publikacija od zajedničkog interesa.

Sporazumom je također dogovorena saradnja na naučno istraživačkim projektima, saradnja u oblasti edukacije, stručnog osposobljavanja, profesionalnog treninga i konsaltinga za potrebe privredne prakse, angažovanje i povezivanje postojećih kadrova u pravcu razvoja i primjenjivanja novih znanja radi uspješne saradnje sa drugim srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu, kao i organizacija zajedničkih konferencija, simpozija, kratkih tečajeva i seminara.

Rektor Univerziteta Educons u Sremskoj Kamenici, prof. dr. Aleksandar Andrejević ovom prilikom uputio je poziv Internacionalnom univerzitetu Travnik da postane dio Alijanse univerziteta centralno-istočne Evrope, međunarodnog udruženja koje trenutno broji 14 Univerziteta iz regiona ( Bugarska, Mađarska, Makedonija, Ruminija, Slovačka, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i Grčka).

Sjedište Alijanse se nalazi na Univerzitetu Educons u Sremskoj Kamenici, a osnovana je kako bi se među njenim članovima uspostavila saradnja, razmjena studenata i akademskog osoblja, uspostavljanje zajedničkih programa na svim nivoima studija, razmjena informacija o istraživanjima, podnošenje zajedničkih aplikacija za istraživačke projekte i uspostavljanje zajedničke istraživačke djelatnosti.

Univerzitet Educons u Sremskoj Kamenici, osnovan 2008. godine, dinamična je visokoškolska ustanova koja prati i usvaja naučne i obrazovne trendove, a trenutno se u njenom sastavu nalazi čak jedanaest fakulteta. Utemeljen na principima Bolonjskog procesa i organizovan kao moderna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, Univerzitet Educons, sa 26 akreditovanih studijskih programa i modernim studentskim domom potpuno je asimiliran u akademsku zajednicu Vojvodine i Srbije, privrednu strukturu i društvenu sredinu.

Posljednjih godina Univerzitet Educons uspješno razvija značajne izmjene u konceptu studiranja koje se odnose na način transfera znanja u nastavno-naučnoj oblasti.

 

 

 

Back To Top