skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 15.05.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije kandidata Mirza Kovač

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U

TRAVNIKU

PRAVNI FAKULTET TRAVNIK U TRAVNIKU
III CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ

O B A V J E Š T E NJ E

Na Pravnom fakultetu Travnik u Travniku u srijedu, 15.05.2019. godine u 13:00 sati, biti će održana javna odbrana doktorske disertacije, kandidata Mirza Kovač na
temu „KRIVIČNO PRAVNA ANALIZA KRIVIČNOG DJELA RAZBOJNIŠTVA SA OSVRTOM NA PODRUČJE KANTONA SARAJEVO“.

Doktorska disertacija može se pogledati u biblioteci Univerziteta.
Pristup odbrani je slobodan.

Back To Top