skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

K O N K U R S/N A T J E Č A J za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2019/2020. godini (drugi upisni rok)

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (“Službene novine SBK/KSB” br. 4/13),  i člana 138. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik i na osnovu Odluke o upisu studenata broj: V 01-01-01/19, i Odluke o upisu studenata u akademskoj 2019/2020 godini u visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu broj: 01-02-592/2019, i Saglasnosti za upis studenata u akademskoj 2019/2020 godini broj:03-38-540/19-7  raspisuje:

                                                                       

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III  ciklus studija u akademskoj  2019/2020. godini

(drugi upisni rok)

 

 

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 101

Vanredni studenti: 72

Strani studenti: 18

Studijski programi :

 • DRUMSKI I GRADSKI  SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 36

Studijski programi:

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 4

Studijski programi:

 • SAOBRAĆAJ
 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ
 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU
 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU
 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

 

EKONOMSKI FAKULTET

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 105

Vanredni studenti: 72

Strani studenti: 18

Studijski programi :

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA
 • MARKETING I TRGOVINA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • POSLOVNA EKONOMIJA
 • POSLOVNI MENADŽMENT
 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 36

Studijski programi:

 • EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS
 • FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA
 • NOVO! – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet,  Kaunas,  Litvanija & Ekonomski fakultet  IUT,  BiH)

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE
 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 4

Studijski programi:

 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT
 • BANKARSTVO I OSIGURANJE
 • MARKETING I TRGOVINA
 • PREDUZETNIŠTVO
 • RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA
 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO
 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE
 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU
 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

 

 

EKOLOŠKI  FAKULTET

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 57

Vanredni studenti: 41

Strani studenti: 10

Studijski programi :

 • PRIMIJENJENA EKOLOGIJA
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 33

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • OČUVANJE BIODIVERZITETA
 • ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 2

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
 • BIODIVERZITET
 • ODRŽIVI RAZVOJ
 • ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

 

PRAVNI FAKULTET

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 70

Vanredni studenti: 50

Strani studenti: 13

Studijski program:

 • OPĆE PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 26

Studijski programi:

 • GRAĐANSKO PRAVO
 • HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA
 • KRIVIČNO PRAVO
 • DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 3

Studijski programi:

 • GRAĐANSKOPRAVNI
 • HISTORIJSKOPRAVNI
 • KRIVIČNOPRAVNI
 • MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO
 • PRIVREDNOPRAVNI
 • EVROPSKO PRAVO
 • JAVNA UPRAVA

 

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 45

Vanredni studenti: 31

Strani studenti: 8

Studijski programi:

 • KOMUNIKACIJE
 • MEDIJI I NOVINARSTVO

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 16

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • NOVINARSTVO

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 2

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU
 • MEDIJI
 • KOMUNIKACIJE

 

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 196

Vanredni studenti: 140

Strani studenti: 34

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO:
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK LOGISTIKA:
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Preduzetnički menadžment
 • Informacioni menadžment
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Logistički menadžment

 

II  CIKLUS STUDIJA (Magistarski  studij)

Redovni studenti: 68

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Motori i vozila
 • Proizvodno mašinstvo
 • Mašinske konstrukcije
 • Energetika
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

 

 

 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA
 • Građevinarstvo
 • Putevi
 • Građevinski menadžment
 • Arhitektura i urbanizam
 • Hodrookolinski inžinjering
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Logistički menadžment
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • Korporativna sigurnost
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • Proizvodni menadžment
 • Kvalitet i logistika
 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja
 • Menadžment ljudskih resursa
 • Energetski menadžment
 • Poslovni menadžment
 • Industrijski menadžment

 

III  CIKLUS STUDIJA (Doktorski  studij)

Redovni studenti: 7

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO
 • Mašinske konstrukcije
 • Motori i vozila
 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije
 • Proizvodno mašinstvo
 • Energetika
 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA
 • Automatika i elektronika
 • Elektroenergetika
 • Računarstvo i informatika
 • Telekomunikacije
 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
 • Građevinarstvo
 • Hidrookolinski inžinjering
 • Putevi
 • Geotehnika
 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM
 • Arhitektura i urbanizam
 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
 • Sigurnost
 • Zaštita na radu
 • Korporativna sigurnost
 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT
 • -Inžinjerski menadžment
 • ODSJEK LOGISTIKA
 • Privredna i tehnička logistika
 • Logistika sistema
 • Menadžment u logistici

 

 

 

 

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

 

I  CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 70

Vanredni studenti: 70

Strani studenti: 14

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

II  CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 28

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

III  CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 3

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE
 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE
 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

 

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem  (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem  (240 ECTS bodova)  trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

 

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.
 • Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.
 • Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

 

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

 

 • Molba za upis na I ciklus studija;
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original/ovjerena kopija);
 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova(original/ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4

 

 

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 

 • Molba za upis na II ciklus studija;
 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Biografija (CV);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;

 

ZA NOVI PROGRAM II CIKLUSA – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA (koji se realizira u saradnji sa Kaunas fakultetom, Vilnius univerziteta iz Litvanije (rangiran na 401 mjesto najboljih univerziteta od 17.000 u cijelom svijetu);

 

 1. Aplikacijski formular
 2. Zvaničnu, ovjerenu kopiju prethodnog obrazovanja (završen I ciklus – bachelor stepen – univerzitetska diploma) uključujući ocjene (akademski prijepis) potvrđen od zvaničnih organa vlasti sa prijevodom na engleski jezik.
 3. Pasoš i ovjerena kopija prve strane pasoša od strane notara sa prijevodom prve strane na bosanski jezik (prezime, ime, očevo ime).
 4. Dvije novije fotografije – veličine kao za pasoš (3×4)

 

Sve detaljne informacije za novi program II ciklusa možete vidjeti ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/index.html uz direktni kontakt prema Administratoru programa ovdje: http://www.iu-travnik.com/knf/For%20Applicants.html i/ili na telefon 030 509 682.

 

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 

 • Molba za upis na III ciklus studija;
 • Obrasci (0, 1, 2 i 3);
 • Biografija (CV);
 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenim ciklusima studija (original/ovjerena kopija);
 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave;
 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Certifikat o poznavanju engleskog jezika;
 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;

 

 

 

 

Posebne pogodnosti za buduće studente:

 

 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata
 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta
 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

 

 

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 30.09.2019. godine (drugi upisni rok).

 

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

 

 

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK

 

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

 

Informacije na brojeve telefona:

 

Tel:              00 387 30 509 682  

                     00 387 30 540 586  

Mob:            00 387 61 556 867 

 

Tel/fax – Info centar Sarajevo:  00 387 33 717 010

 

E-mail: [email protected]                             www.iut.edu.ba

Back To Top