skip to Main Content

STUDENT SERVICES +387 (30) 509 682 E-MAIL: [email protected]

Rad biblioteke regulisan je Pravilnikom o radu biblioteke. Biblioteka obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti, te prema standardima kojima se uređuju poslovi, kadrovski i tehnički uvjeti, a temeljna zadaća  im je (čl. 4. Pravilnika o radu bibilioteke) :

 • Prikupljanje i organiziranje bibliotekarske građe i usklađivanje nabave sa potrebama korisnika,
 • stručna i tehnička obrada, čuvanje, te provođenje mjera zaštite bibliotekarske građe,
 • izrada biltena, kataloga, biblioGrafikonija i drugih informacionih pomagala,
 • sudjelovanje u izradi grupnih kataloga i baza podataka,
 • omogućavanje pristupačnosti bibliotekarske građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima,
 • osiguravanje korištenja i posudbe bibliotekarske građe, te protoke informacija,
 • poticanje i pomaganje korisnicima pri izboru i korištenju bibliotekarske građe, informacionih pomagala i izvora,
 • vođenje dokumentacije o građi i korisnicima,
 • praćenje izdavačke djelatnosti u zemlji i inozemstvu.
 • obavljanje biblioGrafikonsko – informativne djelatnosti,
 • edukacija korisnika,
 • saradnja sa bibliotekama unutar bibliotekarskog sistema BiH.

 

Bibliotečki prostor se sastoji iz tri dijela a to su biblioteka, čitaonica i pomoćna biblioteka. Ukupna površina biblioteke je 68,72 kvadratnih metara, ukupna površina čitaonice je 80,37 kvadratnih metara, dok je ukupna površina pomoćne biblioteke 20,15 kvadratnih metara. Bibiliotečki prostori i čitaonica su adekvatno opremljeni kako bi koristili studentima kao i administrativnom osoblju.

Pravo korištenja biblioteke Univerziteta pod različitim uslovima imaju (Pravilnik o radu biblioteke, Član 13.) :

 • Studenti IUT, odnosno fakulteta,
 • nastavnici, saradnici i naučnici Univerziteta,
 • ostali uposlenici Univerziteta,
 • nastavnici, saradnici i naučnici iz drugih visokoškolskih i naučnih ustanova,
 • vanjski korisnici.

 

Studenti Univerziteta mogu koristiti i e-biblioteku (http://iu-travnik.com/biblioteka/). U okviru e–biblioteke omogućen je pristup zbirci udžbeničkih izdanja svih sedam fakulteta Univerziteta. Knjige u full text-u  se mogu pretraživati po imenu autora, po naslovu, po ključnim riječima i po godini izdavanja. Razvoj e-biblioteke se nastavlja te se predviđa pohranjivanje i ostalih objavljenih radova Univerziteta. „E-biblioteka“ je digitalna ponuda biblioteke, te ova usluga omogućava da na određeno vrijeme pozajmite digitalne medije, kao što su e-knjige, e-audio tako što ih jednostavno preuzmete sa naše e-biblioteke.

Back To Top