Memorandum of Understanding between the International University Travnik and the University Dr. Tahar Moulay of Saida

Within continuance of immediate international academic educational contacts that are aimed for cooperation, International University Travnik has, since 30.01.2017, established cooperation with University from Algeria  University Dr. Tahar Moulay of Saida. Memorandum of Understanding between universities was signed by, on behalf…

Pročitaj više

Memorandum o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta Travnik i Said univerziteta Dr. Tahar Moulay

Nastavljajući neposredne međunarodne akademsko-obrazovne kontakte usmjerene unaprjeđenju saradnje, Internacionalni univerzitet Travnik je od 30.01.2017.g. uspostavio saradnju sa visokoškolskom institucijom iz Alžira – Said univerzitetom Dr. Tahar Moulay iz Saida. Memorandum o razumijevanju su, u ime univerziteta, potpisali, za IUT, Akademik, rektor, Prof.dr.…

Pročitaj više

XIV International Conference – “Corporate Security in B&H and the Western Balkan Countries from the Economic, Legal and Communication Aspects”

In order to develop and improve the teaching-scientific process and further positive positioning of scientific and research qualities within the world academic courses, International University Travnik and the Ministry of Economy MBC in cooperation with academic partners: Faculty of Business Studies…

Pročitaj više

XIV Međunarodna konferencija – “Korporativna sigurnost u BiH i zemljama zapadnog Balkana sa ekonomskog, pravnog i komunikološkog aspekta”

U cilju razvoja i unaprijeđenja nastavno-naučnog procesa i daljeg pozitivnog pozicioniranja naučno istraživačkih kvaliteta unutar svjetskih akademskih tokova, Internacionalni univerzitet Travnik i Ministarstvo privrede SBK u saradnji sa akademskim partnerima: Fakultetom za poslovne studije i pravo, Univerzitetom Union “Nikola Tesla” Beograd…

Pročitaj više