INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Promocija doktoranata, magistranata i diplomanata na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Promocija slide show

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik je u subotu, 14.10.2017. godine upriličena dodjela diploma svršenim studentima akademskih studija.Promocija 1 IUTUz prisustvo sada već naših akademskih kolega, svršenih studenata i njihovih najbližih, kao i gostiju IUT-a, u predivnoj atmosferi, kroz isprepletenost muzike, riječi i znalačke prezentacije znanja i umijeća pojavnosti predstavljanja našeg Univerziteta široj javnosti, dodijeljene su odgovarajuće diplome za 7 doktoranata, 53 magistranta i 431 diplomant, svršenih studenata fakulteta Internacionalnog univerziteta Travnik.

Promocija 2 IUTStudenti sa najboljim prosjekom uz ostvarenje izvanrednog znanja na IUT-u su:

  • Ekološki fakultet- Maja Smailkadić Salkić;
  • Pravni fakultet – Arnad Biković;
  • Ekonomski fakultet – Lejla Zukić;
  • Fakultet za medije i komunikacije – Loreno Laštro;

Saobraćajni fakultet – Nedžmina Delibašić koja  se i obratila u ime prisutnih kolega pročitavši i Svečanu zakletvu svih studenata i studentica IUT-a

studenti generacije IUT PromocijaPromovišući svršene doktorante, Rektor IUT-a akademik, Prof.dr. Ibrahim Jusufranić je, između ostalog, naglasio, obrativši se i prisutnim diplomantima i magistrantima:

“Diploma koju vam danas uručujemo je potvrda vašeg znanja, razvijenih vještina, ali i stručnosti koja je usmjerena ka vašem daljnjem poslovnom i životnom napretku, ali isto tako i doprinos Internacionalnog univerziteta u razvoju našeg društva, i naše Bosne i Hercegovine. Na vama, a i na nama je da dokažemo koliko smo dobri – a tu računamo na naš najvrjedniji resurs, na proizvod  IUT-a – na naše diplomante, magistrante i doktorante. Zato je na vama velika odgovornost. Mi ćemo se odavde truditi da se naš brend razvija i podrži uspjesima i kvalitetom, da ga ponosno nosite i da budete ponosni što ste završili fakultet upravo ovdje na IUT-u, kao što ćemo i mi biti ponosni na sve vas. “

Promocija 3 IUTInternacionalni univerzitet Travnik je ove subote, 14.10.2017.g. promovisao  petu generaciju doktoranta, sedmu generaciju magistara i diplomanata.

Promocija 4 IUTDiplome Internacionalnog univerzitetaTravnik su rezultat napornog rada i saradnje pod neprestanim budnim okom i vođstvom predavača i saradnika što je garancija, kako uspjeha naših svršenih studenata i studentica, tako i bosanskohercegovačkog, ali i društva šire regije u kojem naši svršeni studenti nastavljaju živjeti i raditi.

Promocija 5 IUT     Promocija 6 IUT

Diplome IUT-a su potvrda znanja i stručnosti naših diplomanata, magistranata i doktoranata koje su usmjerene daljnjem poslovnom i životnom napretku, ali isto tako i doprinos našeg Univerziteta u razvoju društva i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Promocija 7 IUTJedna od strateških smjernica Internacionalnog univerzitetaTravnik je osigurati modernu, kreativnu i stručnu koncepciju izvođenja akademsko – obrazovnog programa. To je suština integrisanog obrazovanja – znanje, vještine i kompetencije iz raznih područja što studentima omogućava osposobljavanje u profesiji za koju su svršeni student školovani.

Promocija 8 IUT     Promocija 9 IUT

Današnje dinamično poslovno okruženje zahtijeva stručnjake koji su u stanju pratiti promjene. Takvo obrazovanje potencijalnim poslodavcima omogućava zapošljavanje studenata koji su kompetentni, sa osposobljenošću da rade odmah poslije diplomiranja. Internacionalni univerzitet Travnik je i ovogodišnjom promocijom pokazao, ali i dokazao da obrazuje stručnjake koji mogu odmah efikasno i efektivno raditi unutar oblasti za koje su se školovali.

Promocija 10 IUT     Promocija 11 IUT

Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku osigurava najviši obrazovni standard, a kao rezultat toga je da većinu diplomiranih studenata očekuje zaposlenje nakon diplomiranja kao i da su aktivno uključeni u privredne i društvene tokove naše zemlje.

Promocija 12 IUT     Promocija 13 IUT

Ono što je itekako značajno je da su diplomirani studenti IUT-a izuzetno važan kapital i da su osposobljeni za vođenje najsloženijih zadataka iz oblasti iz koje se obrazuju u okviru Internacionalnog univerziteta Travnik koji neprestano, unutar daljeg, strateškog razvoja, podstiče potrebu da svršeni studenti ostanu na našem prostoru i doprinesu direktnom razvoju našeg društva u cjelini, kako bi što prije izašlo iz privredne recesije i došlo u red razvijenih zemalja.

Promocija 14 IUT     Promocija 15 IUT

Postavši dijelom istorije Internacionalnog univerziteta Travnik, naši svršeni diplomanti, magistranti i doktoranti nastavljaju dalje, osposobljeni idući u susret scilama i haribdama cjeloživotnog učenja, rada i kohabitacije unutar društva kojem donose upravo kvalitet stečenog naučnog znanja sa našeg Univerziteta, a u skladu sa sloganom“Za život prepun mogućnosti”.

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Promotion of PhD students, graduates and undergraduates at the International University Travnik

International University Travnik has organized, on Saturday, 14.10.2017, awarding of diplomas to the graduates of academic studies.

Promocija 1 IUTWith the presence of already of our academic colleagues, graduates and their closest one relatives, as well as the guests of IUT, within a beautiful atmosphere, true the intertwining of music, words and expert presentation of knowledge and skills of the appearances of the presentation of our University to the wider public, were awarded the appropriate diplomas for 7 PhD students, 53 graduates and 431 undergraduates from all of the Faculties of International University Travnik.

Promocija 2 IUTStudents with the best average achievement with realization of extraordinary knowledge at IUT are:

  • Faculty of Ecology – Maja Smailkadić Salkić,
  • Faculty of Law – Arnad Biković,
  • Faculty of Economics – Lejla Zukić,
  • Faculty of Media and Communications – Loreno Laštro,
  • Faculty of Traffic and Transport Engineering – Nedžmina Delibašić who also spoke on behalf of present colleagues and red solemn oath of all students of IUT.

studenti generacije IUT PromocijaWhile promoting PhD students, Rector of IUT, Academician, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić, inter alia, highlighted, speaking to the present graduates and undergraduates:

" The diploma which we are handling over to you today is a confirmation of your knowledge, developed skills and expertise that is focused on your further business and life progress, as well as the contribution of the International University Travnik for the development of our society and our Bosnia and Herzegovina. It is up to you, as well as on us, to prove how good we are - and we count on our most valuable resource, to the IUT product - to our undergraduates, graduates and PhDs. Because of this you have a big responsibility. We will work from here to make our brand evolve and to be supported with successes and quality, proudly portray you and for you to be proud of having graduated from the faculty right here at the IUT, as we will be proud of all of you."

Promocija 3 IUT

IUT have promoted, on this Saturday, 14.10.2017, the fifth generation of PhD students, seventh generation of graduates and undergraduates.

Promocija 4 IUTDiplomas of International University Travnik are the result of hard work and cooperation under the constant watchful eye and guidance of professors and associates which is a guarantee for the success of our graduates, as well as Bosnia and Herzegovina society, but also the society of wider region in which our graduates continue to live and work.

Promocija 5 IUT     Promocija 6 IUT

Diplomas of IUT are the confirmation of knowledge and expertise of our undergraduates, graduates and PhD students which are targeting further business and life improvement, but in the same time it is the contribution of our University for the development of society and of Bosnia and Herzegovina as a whole.

Promocija 7 IUTOne of the strategic guidelines of the International University Travnik is to provide a modern, creative, and professional conception of the performance of academic - educational program. It is the essence of an integrated education - knowledge, skills and competencies from various fields which are allowing students to be qualified within the profession for which they were trained.

Promocija 8 IUT     Promocija 9 IUT

Today's dynamic business environment requires professionals who are able to follow up the changes. Such education enables prospective employers hiring students who are competent to work immediately after graduation. International University Travnik showed and proved, through this year's promotion, that IUT educate professionals who can immediately be efficient and be able to effectively work within the area for which they were trained.

Promocija 10 IUT     Promocija 11 IUT

International University Travnik in Travnik ensures the highest standard of education, and as result of that is that the majority of graduates expected employment after graduation and knowledge that they are actively involved in economic and social developments of our country as a result of that.

Promocija 12 IUT     Promocija 13 IUT

What is certain is that the graduates of the IUT are extremely significant capital and that they are qualified in managing the most complex tasks from the field of which they have been educated within, as part of the International University Travnik, which constantly, within further, strategic development, encourage graduates to stay within out area and contribute directly to the development of our society as a whole, in order to be able, as soon as possible, to get out of the economic recession and occurred within the ranks of developed countries.

Promocija 14 IUT     Promocija 15 IUT

By becoming part of the history of the International University Travnik, our undergraduates, graduates and PhD students move on, qualified and going to meet the scilas and haribdas of lifelong learning, work and cohabitation in society to which bring just the quality of the acquired scientific knowledge from our University, and in accordance with the slogan "For the life full of possibilities."

 

 

PR office

International University Travnik

Travnik, Bosnia and Herzegovina

http://www.iu-travnik.com

Gost predavač iz Sjedinjenih Američkih Država

Litvanija slide show

Sa ciljem detaljnijeg upoznavanja studenata, akademskog osoblja i saradnika sa međunarodnim procesima u koje je involvirana i Bosna i Hercegovina, u posjetu Internacionalnom univerzitetu Travnik dolazi poznati predavač i novinar iz SAD-e, Peter Tase, koji će održati predavanje na temu: 

“Azerbejdžan i Bosna i Hercegovina; multikulturalizam, religijska tolerancija i bilateralna saradnja”.

Republika Azerbajdžan i njeno dinamično bilateralno partnerstvo s državom Bosnom i Hercegovinom. Koja su glavna područja suradnje između dviju zemalja? Predavanje će se također usredotočiti na zadivljujuću razinu multikulturalizma koje je stoljećima postojalo u Republici Azerbajdžan. Osigurat će se detaljne informacije o trenutnom stanju partnerstva između Azerbajdžana i Bosne i Hercegovine; uključujući političku, ekonomsku, trgovinsku i kulturnu suradnju. Azerbejdžan je narod koji uživa u savršenom međureligijskom suživotu, a stoljećima je bio etnografski muzej u kojem je multikulturalni dijalog napredovao; takvo bogatstvo tradicija u azerbajdžanskoj vjerskoj toleranciji trebalo bi poslužiti kao nadahnjujući primjer za druge zemlje Europe i svijeta.

Predavanje će biti realizirano na engleskom jeziku i trajaće 60 minuta u petak, 20.10.2017.g. sa početkom u 13:00 sati u Amfiteatru 1, IUT-a.

Po realiziranim predavanju, naš gost će odgovarati na pitanja prisutnih.

Peter TasePeter Tase je autor knjige "Drevni spomenici i blaga Nahičevana - Azerbajdžan". On je novinar i urednik europskih i latinoameričkih poslova u časopisu Eurasia Review, SAD-e. Kao istraživač unutar Paragvajskih studija napisao je tri knjige o aktuelnim poslovima Paragvaja i objavio desetke članaka u dvonedjeljnom časopisu „Journal of the Council of Hemispheric Affairs“ u Washingtonu, D.C. Zamjenik je glavnog i odgovornog urednika DIOGEN pro kultura, magazina za kulturu, umjetnost, nauku i obrazovanje (SAD).

Osnivač je Ekonomskog foruma u Paraguayu u Milwaukeeju, SAD. Obrazovan je na Univerzitetu u Wisconsinu - Milwaukee, Marquette University School of Government, Les Aspin. Njegova istraživanja su usmjerena na latinoameričke studije i azerbajdžansku istoriju. Autor je "Simultanog rječnika na pet jezika: guarani, engleski, italijanski, albanski i španski" i dr. Mnoštvo tekstova  i eseja o aktuelnoj vanjskopolitičkoj politici Paragvaja, Latinoameričkim poslovima i MERCOSUR-ovim regionalnim trgovinskim pitanjima za Eurasia Review, časopis Foreign Policy News, Eurasia Hoy Journal i Diario SIGLO XXI iz Španije.

Peter Tase se pojavio na mnogim TV programima u Paragvaju i europskim novinskim agencijama, uključujući: SNT Cerro Cora - TV kanal, Asuncion; Program "Tribuna Pública" HD - TV Publica (Paragvaj), kao i davši intervjue za Diario 5 Dias u Paragvaju, ABC Colour, Ultima Hora, IP Paraguay, Revista PLUS +, Radio Ñandutí, Nacionalni radio Paraguay, AzadInform News Agency AZADİNFORM İnformasiya Agentliyi), AZERTAC, Trend News Agency, www.datamyne.com i Spero News.

Tase je završio Kongresni staž u uredu kongresmena Richarda Pombo (SAD-a), u Predstavničkom domu SAD-e, a studirao je poslove američke vlade i međunarodne poslove i sigurnosne studije na Institutu za svjetsku politiku u Washingtonu. Tokom 2012.g. je bio Savjetnik za vanjske poslove i međunarodnu trgovinu predsjedniku Odbora za trgovinu, turizam i industriju u Nacionalnom kongresu Paragvaja. Peter Tase tečno govori sljedeće jezike: guarani, italijanski, španski, albanski i uglavnom piše na engleskom, španskom i albanskom jeziku.

LitvanijaPeter Tase u društvu Akademika, rektora, Prof. dr. Ibrahima Jusufranića i prof. našeg univerziteta, Doc.dr. Sabahudina Hadžialića, tokom boravka delegacije Internacionalnog univerziteta Travnik u posjeti Paragvaju, maja 2015.g.

 

 

PR služba

Internacionalni Univerzitet Travnik

Travnik

Bosna i Hercegovina

http://www.iu-travnik.com/

Guest lecturer from United States of America

With the goal of more detailed introduction of students, academic staff and associates with international processes in in which is Bosnia and Herzegovina involved, within the visit to International University Travnik is arriving known lecturer and journalist from United States of America, who will held a lecture on the topic:

“Azerbaijan and Bosnia and Herzegovina: multiculturalism, religious tolerance and bilateral cooperation”

The Republic of Azerbaijan and its dynamic bilateral partnership with the State of Bosnia and Herzegovina. What are some of the main areas of cooperation between both countries? Lecture will also focus on the admirable level of multiculturalism that has existed for centuries in the Republic of Azerbaijan. Detailed information will be provided on the current state of partnership between Azerbaijan and Bosnia and Herzegovina; including the political, economic, commercial and cultural cooperation.  Presentation will shed light on the current armed conflict generated by Armenia in 1988 and Armenian Armed Forces continues to occupy, until present day, over 20 percent of the sovereign territory of the Republic of Azerbaijan.  Azerbaijan is a nation that enjoys perfect inter-religious coexistence and for many centuries has been an ethnographic museum where multicultural dialogue has thrived; such a wealth of traditions in Azerbaijani religious tolerance should serve as an inspiring example for other countries of Europe and the world.  

Lecture will be realized in English language and will last 60 minutes on Friday, 20.10,.2017, starting at 13:00 hours Amphitheater 1 of IUT.

Peter TasePeter Tase is the author of "Ancient Monuments and Treasures of Nakhchivan - Azerbaijan".  Mr. Tase is a journalist and editor of European and Latin American Affairs at the Eurasia Review Journal.  As a scholar of Paraguayan Studies he has authored three books on current affairs of Paraguay and published dozens of articles in the bi-weekly Journal of Council on Hemispheric Affairs in Washington, D.C. He is Deupty editor in chief of DIOGEN pro culture, magazine for culture, art, science and education (USA).

Mr. Tase is the founder of Paraguay Economic Forum in Milwaukee, United States. Educated at the University of Wisconsin - Milwaukee, Marquette University Les Aspin School of Government, Tase's research is focused on Latin American studies and Azerbaijani history.  He is the author of "Simultaneous Dictionary in Five Languages: Guarani, English, Italian, Albanian and Spanish" and "El Dr. FEDERICO FRANCO y Su Mandato Presidencial en la Historia del Paraguay." Tase has written many articles and essays on Paraguay's current Foreign Policy, Latin American Affairs and MERCOSUR regional trade issues for Eurasia Review, Foreign Policy News Journal, Eurasia Hoy Journal and Diario SIGLO XXI of Spain.

Peter Tase has appeared on many TV programs in Paraguay and European News Agencies including: SNT Cerro Cora - TV Channel, Asuncion; “Tribuna Pública” program of HD - TV Publica (Paraguay), as well as given interviews for Diario 5 Dias in Paraguay, ABC Color, Ultima Hora, IP Paraguay, Revista PLUS+, Radio Ñandutí, Radio Nacional del Paraguay, AzadInform News Agency (AZADİNFORM İnformasiya Agentliyi), AZERTAC, Trend News Agency, www.datamyne.com and Spero News. 

Tase has completed a Congressional Internship in the Office of Congressman Richard Pombo (CA-11), U.S. House of Representatives, and studied U.S. Government and International Affairs and Security Studies at the Institute of World Politics in Washington, D.C.. In 2012 he was an adviser of Foreign Affairs and International Trade Issues to the Chairman of the Committee on Trade, Tourism and Industry in the National Congress of Paraguay. Peter Tase is fluent in Guarani, Italian, Spanish, Albanian and mainly writes in English, Spanish and Albanian.

LitvanijaPeter Tase in the company of Academician, Rector of IUT, Prof. Dr Ibrahim Jusufranić and Prof. of our University, Assoc. Prof. Dr Sabahudin Hadžialić, during the visit of the delegation of International University Travnik to Paraguay, on May 2015.

 

 

PR office

International University of Travnik

Travnik, Bosnia and Herzegovina

http://www.iu-travnik.com

Lectures on graduate cycle and within Erasmus + Mobility in Kaunas, Lithuania, October 2017

That International University Travnik with international activities for the long time period overdue the frames within the education process within higher education in Bosnia and Herzegovina, shows the recent visit and stay of Assoc. Prof. Dr Sabahudin Hadžialić, professor of our university at the Kaunas Faculty, Vilnius University in Kaunas, Lithuania, from 8.10 - 14.10.2017. Namely, within the framework of Erasmus + Mobility, together with our professor who is also Coordinator for International relations of IUT, in Kaunas was Senior Assistant, IUT Student Exchange Coordinator, Almedina Hatarić, doctorand who met and exchanged experiences with colleague Livia Grikietis, thoroughly successfully taking positive experiences of working with the students within Erasmus + Mobility at a university ranked among the top 400 in the world.

Kaunas october 1 2017     Kaunas october 2 2017

During the stay in Lithuania, Ms. Hatarić held meeting in Vilnius with our students, Lejla Šoto and Zahid Varupa from the Faculty of Economics of IUT, who stayed at the KSU University in Vilnius, Lithuania during the winter semester within Erasmus + mobility and by that  gave a support to the efforts not only to students who are staying at universities in the EU, but also to initiate the roles of new students who, through developing of their own skills and with excellent grades during their studies, can continue their journey and to be new ambassadors not only of IUT and the Middle Bosnia Canton, but of entire Bosnia and Herzegovina .

 Kaunas october 6 2017However, although Prof. Hadžialić held a lecture on Erasmus + mobility with the topic "INTERCULTURAL COMMUNICATION", while he met and spoken about concrete modalities of cooperation within Erasmus + Mobility in the future with the Deputy Dean for International Relations of Kaunas faculty, Prof. Dr. Jadvyga Krūminienė, the stay of Professor Hadžialic had another more focus as well, which is very valuable when the International University of Travnik is in question.

Kaunas october 4 2017

Professor of the Faculty of Media and Communications of  IUT, Assoc. Prof. Dr Sabahudin Hadžialic as of this this fall is also a professor of graduate (master) studies in the 1st and 2nd semesters at Kaunas faculty. We must emphasize that this, in addition to its continuous leading (from the academic 2015/2016) of the module "MEDIA ETHICS IN PROFESSIONAL JOURNALISM" module at the Communication Faculty at the UNINETTUNO University of Rome, Italy, is a very important guideline for our young doctorands to continue on the road of our educational incarnations.

Kaunas october 3 2017So, private Universities in Bosnia and Herzegovina have problems when the question arises about cooperation with state universities, although there is none, not at all problems in the cooperation with state, highly ranked Universities in European Union.

Kaunas october 5 2017During his stay in Lithuania, Professor Hadžialic had, on daily basis, an interactive lectures with students from Italy, Georgia and Kazakhstan who had chosen the elective course "ART COMMUNICATION" which is led by prof. Hadžialić. The other subject, which students will be able to choose as an elective subject, is "INTERNATIONAL PUBLIC RELATIONS AND ART", and it is realized in the II semester of a 1.5 year graduate master's study "ART MANAGEMENT" at Kaunas Faculty, Vilnius University in Lithuania. Part of the lectures have been realized in the classroom during the whole day lecturing, and a smaller part will be realized online, through the so-called. distance learning.

Kaunas october 8 2017Very interesting information is that during one of his lectures Prof. Hadžialic have had also appearance of the so-called. outsiders, two colleagues professors, who are staying in a study visit to the Vilnius University from Fontys University of Applied Sciences from Eindhoven, Netherlands. Having received, with the gratitude to colleagues, praise for the presentation mode and interactive communication with the students during lecturing, at the end of the lecture, our professor also held talks with professors from the Fontys International School of Business in Venlo, Holland, Bianca te Lindert and Esther Van Der Burgt about the possible future cooperation with this International School of Business and University as the whole not only in the field of Erasmus + Mobility but also within other forms of academic and scientific-research cooperation.

Kaunas october 11 2017     Kaunas october 10 2017

The way of realization and communication with students from Europe and the world that our professor accomplishes during the winter semester only confirms once again that our educational staff, lecturers with developed skills in creating of the University that combines knowledge, skills and artistry, can teach at the prestigious universities of the European Union .

Conditio sine qua non for the appearances of professors of this rank are in the simple slogan "For the life full of possibilities" that all students, no matter which cycle of studies have chosen at our university, gain as update of their own, acquired knowledge and skills within the realization of higher education at the International University Travnik .

Kaunas october 12 2017During his stay in Kaunas, prof. Hadžialic met with a colleague from the graduate study of ART MANAGEMENT, Assoc. Prof. Dr Aiste Urbonienė i acting Director of the Institute for Economics, Finance and Management at KnF_VU, Dr. Giedrius Romeika. The talk was focused on the modalities of continuation of cooperation on a double degree program at the graduate study “MARKETING AND TRADE MANAGEMENT”, which from 2017/18 academic year jointly realizing Kaunas Faculty, Vilnius University and Faculty of Economics, International University Travnik.

 

 

PR office

International University of Travnik

Travnik, Bosnia and Herzegovina

http://www.iu-travnik.com