INFO STUDENTSKA SLUŽBA +387 (30) 509 682

Misija i vizija

Misija Internacionalnog univerziteta Travnik

 

„Usvojene premise iz evropske strategije o visokom obrazovanju:

Početak trećeg milenija obilježio je u nauci prelaz sa teorijsko-metodološkog na pripremu strateškog programa i projekata naučno-istraživačkog razvoja. U jedinstvenom istraživačkom prostoru Evrope pojavljuju se nejasnoće u racionalnosti pristupa i vođenja organizacijske efikasnosti, te ostvarivanja naučne i stručne misli na razvoj kroz iskru izvrsnosti. Reproduktivna znanja  postavljena su naspram inovacijskih. Osnovno pitanje obrazovnog menadžmenta je kako prodati ljudsku energiju oblikovanu u obrazovnim programima.

U obrazovanju su najbitniji sistemi, podsistemi i funkcije. Poglavlje 35, Agende 21 je svjetska strategija o ulozi nauke. Čovjeka interesuje planetarna promocija i zato su  102 zemlje Svijeta potpisale dokument o zemlji. Ono što čovječanstvu treba nije područje Deklarativne nauke. Svijet postoji kroz svjetsko tržište znanja i roba. Koliko strani partner zadovoljava svoj interes i potrebe.

Osnovni misioni pravci

Oplemenjivanje ljudskih resursa i pretvaranje u ljudske potencijale jačanjem istraživačkog pristupa programima koji moraju biti prilagođene obrazovnim standardima.

 Usklađivanje studijskih programa Ekonomskog fakulteta, Saobraćajnog fakulteta, Ekološkog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta za medije i komunikacije i Fakulteta politehničkih nauka u Travniku prema potrebama lokalne zajednice, preporukama ministarstva obrazovanja i preporukama svjetske deklaracije o visokom obrazovanju i postizanje: kompetencije svršenog diplomca, potrebnog stepena specijalizacije i osposobljenost za istraživački rad.

Razvijanje opštih kompetencija: objektivnog vrednovanja rada drugih, komunikacija sa stručnjacima iz srodnih oblasti; posjedovanje profesionalne etike, sposobnost upravljanja projektima, izvođenje eksperimenata, obrada podataka i tumačenje rezultata, te kreativnost i inovativnost. Zatim razvijanje specifičnih kompetencija: poznavanje načina i metoda djelovanja u okolini u skladu sa racionalnim korištenjem resursa, sprovođenje mjera zaštite okoline u funkciji održivog razvoja.

Jačanje čovjekovog ekonomskog aktivizma sa stanovišta očuvanja životne sredine, kao i racionalnog korištenja prirodnih resursa od najvećeg značaja. Postizanje sposobnosti integrisanja znanja, rješavanja složenih problema nabave, proizvodnje, marketinga i upravljanja, te  razumijevanja složenih društvenih odnosa u zemljama u tranziciji. 

Razvijanje vještina učenja kao i opštih stručnih kompetencija, koje omogućavaju nastavak školovanja u smislu osposobljavanja za naučno-istraživački rad u specijalizovanim oblastima. 

Omogućavanje studentima upis na evropske visokoškolske ustanove. u skladu sa reformom obrazovnog sistema sa preporukama iz Bolonjske deklaracije o visokom obrazovanju,

Promovisanje Sistema kvaliteta u visokom obrazovanju saradnjom između članova sličnih asocijacija ili udruženja u regionu i Evropi, prihvatanjem međuinstitucionalne saradnje i šeme mobilnosti, kao i integralnih studijskih programa i programa istraživanja u oblasti ekonomskih i tehničkih disciplina.

Veza sa krajnjim ciljevima

Na taj način odškolovati svestranog, društveno odgovornog i stručnog diplomca, sposobnog da se suoči sa složenim problemima upravljanja komponentama privrednog djelovanja i uspostavljanja stalnog rasta dodane vrijednosti.

Misija fakulteta je u skladu sa ciljevima programskog djelovanja. Periodično se preispituje misija i ciljeve, vrednujući komplementarnost studijskih programa sa potrebama planiranja i razvoja  razvoja lokalne i šire društvene zajednice).“

 

Vizija Internacionalnog univerziteta Travnik 

„Orjentacija:

Planiranjem i realizacijom nastavnih i istraživačko-razvojnih aktivnosti, te ostalim oblicima rada sa studentima i drugim korisnicima usluga Menadžment Internacionalnog univerziteta Travnik želi izgraditi imidž institucije kao značajnog faktora regionalnog razvoja. Menadžment univerziteta je zato u stanju  stalnog preispitivanja odgovora na pitanja vezana za ulogu nauke i obrazovanja u razvoju društva.

Svrha

Menadžment i Upravni odbor temeljit će razvoj Univerziteta na stručnom i naučno-istraživačkom radu u područjima koja direktno podupiru ekonomski razvoj lokalne zajednice i šire društvene zajednice. Povećanjem efikasnosti nastave i razmjenom znanja sa drugim univerzitetima uz prisustvo gostujućih profesora zadovoljit će se potrebe lokalne zajednice za  stručnjacima iz pojedinih oblasti privređivanja. U tu svrhu poticat će dalji razvoj postdiplomskog studija sa studijskim grupama od interesa za uspostavljanje održivog društvenog razvoja, kako bi se osnažio naučno-istraživački rad u saradnji sa partnerima.

Djelovanje

Ocjenjivanjem rezultata i analizom sadržaja studijskih grupa, te upoređivanjem sa konkurentnim obrazovnim institucijama menadžment će vršiti stalnu modernizaciju nastave. Na taj način će postojeće teorijske spoznaje pretočiti u stvaralačku praksu kao način izražavanja svakog nastavnika. Vođen programskim ciljevima temeljnih dokumenata Menadžment Univerziteta će:

 • Izgraditi odnose sa institucijama koje daju međunarodni legimitet ovom obrazovnom    projektu;
 • Izgraditi odnose sa korisnicima usluga u lokalnoj zajednici i regionu, sticanjem    povjerenja i povećanjem broja korisnika usluga;
 • Izgraditi unutrašnje strukture prema zahtjevima Evropske unije, uspostavljanjem sistema kvaliteta i sistema okolinskog upravljanja primjenom međunarodnih standarda;
 • Usvojiti evropske norme vrednovanja kvaliteta obrazovanja, obrazovnog procesa i    istraživačke djelatnosti.
 • Za ostvarenje ovakve društvene uloge Menadžment i Upravni odbor će zajedno sa partnerima pokrenuti, voditi i sufinansirati sljedeće projekte:
 • Transformacija postojeće nastavne prakse kako bi odgovorila naraslim društvenim potrebama i izazovima  budućnosti;
 • Intenzifikacija nastave primjenom savremenih pedagoških audiovizuelnih metoda i tehnika;
 • Uvođenje inovacija u obrazovanje; put prema praksi u kojoj su svi vidovi obrazovanja podvrgnuti stalnoj analizi;
 • Racionalizacija nastave kreativnim djelovanjem nastavnika u metodskom postupanju;
 • Transformacija fakultetskih znanja od čisto kongnitivnih ka ovladavanju metodama istraživačkog rada,
 • Povećanje efikasnosti nastave promjenama u organizaciji;
 • Edukacija zaposlenog osoblja u pravcu poštivanje preporuka Svjetskih Deklaracija o visokom obrazovanju;
 • Unapređenje sistema upravljanja kvalitetom usluga obrazovanja u skladu sa zahtjevima korisnika.”